HUS OCH PENGAR.

Att gö­ra en snygg och håll­bar sten­lägg­ning be­hö­ver in­te va­ra svårt. Åt­minsto­ne in­te så länge du sat­sar på för­ar­be­tet och har rätt ut­rust­ning. Vi gui­dar dig ige­nom pro­ces­sen i sju steg.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text JACOB HÄRNQVIST

Lägg sten som proffsen

En snygg sten­lägg­ning är ett själv­klart in­slag i de fles­ta träd­går­dar. Men sten har för­stås in­te ba­ra en este­tisk funk­tion. Vem sä­ger nej till en prak­tisk mat­plats un­der bar him­mel, en fin träd­gårds­gång el­ler en ga­ra­ge­upp­fart som tål det mesta? Ef­tersom möj­lig­he­ter­na är när­mast oänd­li­ga bör du så snabbt som möj­ligt be­stäm­ma dig för ex­akt vad sten­lägg­ning­en ska gö­ra för dig.

– Det avgör näm­li­gen var du pla­ce­rar den. Om du vill ha en mat­plats bör den ju lig­ga så nä­ra kö­ket som möj­ligt. Vill du sit­ta skug­gigt el­ler i so­len? Får du till­räck­ligt med in­syns­skydd? Kan blås­ten bli ett pro­blem? Om du ska läg­ga en träd­gårds­gång, fundera på hur man rör sig i trädgården, och dra se­dan gång­en där folk går. Bäst re­sul­tat får du helt en­kelt om gång­en el­ler ute­plat­sen häng­er ihop med res­ten av trädgården på ett na­tur­ligt sätt, sä­ger Rolf Östinge, som dri­ver Ahr­ling & Östinge Träd­gårds­an­lägg­ning­ar i Ar­löv.

– Det kan va­ra klokt att dis­ku­te­ra oli­ka hel­hets­lös­ning­ar med en land­skaps­ar­ki- tekt el­ler träd­gårds­de­sig­ner – sär­skilt om trädgården är helt ny. Det är in­te ro­ligt att ång­ra sig ef­teråt. El­ler att be­hö­va gö­ra om nå­got som in­te blev rik­tigt bra.

Så hur gör man egent­li­gen en rik­tigt bra sten­lägg­ning?

STEG 1: FÖR­AR­BE­TET

Här sker stör­re de­len av job­bet. Och det är här du för­mod­li­gen slar­var, me­nar Rolf.

– Och i så fall kom­mer ste­nar­na att flyt­ta sig ef­ter någ­ra må­na­der och sten­sätt­ning­en blir buck­lig och kan­tig. Om du där­e­mot gör för­ar­be­tet no­ga så hål­ler sten­lägg­ning­en i många år.

Det förs­ta du gör är att mä­ta ut om­rå­det. Lät­tast är att mar­ke­ra kan­ter­na med färg el­ler ett rikt­snö­re som du fäs­ter på pin­nar. Slå ned pin­nar­na i gräs­mat­tan och fäst snö­re­na på den höjd som sten­lägg­ning­en ska ha. Se till att lin­jer­na även går rakt och pa­ral­lellt med varand­ra. För ex­tra sta­bi­li­tet sät­ter du ut mar­ke­ring­en en bit ut­an­för den tänk­ta ytan. Bred­den av en sten på var­je si­da räcker för att ge stöd till yt­ter­kan­ter­na.

STEG 2: GRÄV

Med om­rå­det ut­mätt är det dags att ta förs­ta spad­ta­get. På en stör­re yta kan du be­hö­va gräv­ma­skin. Här är det vik­tigt att grä­va så att du får ett fall på minst 1-2 cm/ me­ter med hän­syn till vat­ten­av­rin­ning­en. Vatt­net tar all­tid den enk­las­te vägen och med li­te lut­ning skyd­dar du hu­set från fukt­ska­dor och vat­tenläc­kor. Hur djupt du grä­ver be­ror på vad du ska an­vän­da ytan till. En upp­fart krä­ver ett djup på 35–45 cm, me­dan en träd­gårds­gång el­ler uteplats be­hö­ver 15–25 cm. Har du mark med då­lig drä­ne­rings­för­må­ga kan du be­hö­va ut­ö­ka dju­pet med ett par cen­ti­me­ter. Gräv så att du har plats för plat­tor­nas tjock­lek plus 2–5 cm sätt­sand och 20–30 cm bär­la­ger. Gräv hell­re för myc­ket än för li­te – allt tjäl­skju­tan­de ma­te­ri­al mås­te bort, an­nars blir det sätt­ning­ar.

– Bor du långt upp­åt i lan­det el­ler har myc­ket le­ra i jor­den kan du be­hö­va grä­va än­nu dju­pa­re.

STEG 3: TÄCK GROPEN MED EN FI­BER­DUK

När du grävt klart, lägg ut en fi­ber­duk. Det­ta ger bätt­re bä­rig­het ef­tersom bär­lag­ret då in­te kan blan­das med un­der­la­get. Du­ken hind­rar ock­så gräs och röt­ter från att tränga in och stö­ra din sten­lägg­ning. Låt du­ken gå upp på kan­ter­na och ka­pa den se­dan med kniv el­ler sax.

STEG 4: FYLL I MED BÄR­LAG­RET

När fi­ber­du­ken är på plats fyl­ler du på med bär­lag­ret. Bäst är kros­sad sten i frak­tio­nen 0–50 mm. Den kö­per du från ett grus­tag el­ler sten­brott. Ring ett åke­ri och be­ställ, el­ler låt fö­re­ta­get le­ve­re­ra om de har eg­na bi­lar. Hur högt du ska fyl­la din grop räk­nar du fram ge­nom att ta skill­na­den mel­lan det ut­gräv­da dju­pet och tjock­le­ken på din mark­sten. Där­ef­ter drar du bort stor­le­ken på sten­mjöls­skik­tet som i det ge­ne­rel­la fal­let ska lig­ga på 3 cm. Häll ut kros­sen på du­ken och pla­na ut med krat­ta. För att un­der­la­get ska bli ex­tra tätt vatt­nar du ytan. An­vänd ex­em­pel­vis vat­ten­slang så att un­der­la­get blir or­dent­ligt blött och sjun­ker ihop. Pac­ka se­dan med vi­bra­tor som jäm­nar ut och kom­pri­me­rar bär­lag­ret. Markvi­bra­torn för du fram och till­ba­ka över ytan som en gräs­klip­pa­re. Tänk på att be­hål­la fal­let på minst 1–2 cm/me­ter bort från bygg­nad.

STEG 5: DAGS FÖR SÄTTSANDEN

När bär­lag­ret är satt häl­ler du på sten­mjöl i 0–4 mm el­ler 0–8 mm. För­de­la san­den jämnt, vatt­na ytan och an­vänd markvi­bra­torn än­nu en gång. För att för­säk­ra dig om att lut­ning­en och höj­den stäm­mer an­vän- der du rör i ex­em­pel­vis järn el­ler stål. Pla­ce­ra dem längs med din sten­lägg­ning och kon­trol­le­ra att de ger ett kor­rekt fall på minst 1 cm/me­ter. Lägg dem bred­vid varand­ra i pa­ral­lel­la ra­der och med cirka 80– 100 cm mel­lan­rum. Se även till att rö­ren lig­ger på rätt ni­vå i för­hål­lan­de till ditt rikt­snö­re. Ste­nens tjock­lek ska rym­mas i luc­kan mel­lan stål- el­ler järn­rö­ret och snö­ret. När du pla­ce­rat rö­ren i san­den an­vän­der du en träplan­ka för att jäm­na till ytan. Pud­ra först på mer sten­mjöl och lägg plan­kan rakt över rö­ren och på kant för att se­dan dra bort över­flö­dig sand och fyl­la ut luc­kor. Ta bort rö­ren och fyll i spå­ren med mer sten­mjöl.

STEG 6: LÄGG STENEN

Bör­ja upp­i­från med din sten­lägg­ning och ar­be­ta dig nedåt, rad för rad. Lägg gär­na ste­nar­na i för­band så att de går om­lott. Se till att ste­nar­na sit­ter sta­bilt i un­der­la­get ge­nom att för­sik­tigt ban­ka på dem med en ure­tan­klub­ba. Lägg mark­ste­nen med en di­stans på cirka 3 mm. Då ska­par du en fog som du se­dan fyl­ler med fogs­and för att fix­e­ra ste­nar­na. Många ste­nar är gjut­na med di­stan­ser så att du in­te be­hö­ver ha koll på att fo­gen upp­står.

7: FIX­E­RA

När ste­nar­na är på plats är det dags att läg­ga fogs­and. Häll ut san­den på sten­om­rå­det och bors­ta ned den i spring­or­na med kvast. Vill du ha rent och fint di­rekt, spo­la ner res­te­ran­de sand med träd­gårds­slang­en.

” Om du där­e­mot gör för­ar­be­tet no­ga så hål­ler sten­lägg­ning­en i år. ” många

NEDAN Bli in­te av­skräckt om du hit­tar en snygg plat­ta som kostar li­te ex­tra. Som re­gel är det bätt­re att be­ta­la li­te mer från bör­jan än att bli miss­nöjd ef­teråt. Lägg mark­ste­nen med en di­stans på cirka 3 mm, då ska­par du en fog som du se­dan fyl­ler med fogs­and för att fix­e­ra ste­nar­na.

VÄNSTER Pla­ce­ring­en av ute­plat­sen är vik­tig. Vill du sit­ta skug­gigt el­ler i so­len? Får du till­räck­ligt med in­syns­skydd? Kan blås­ten bli ett pro­blem? Fundera no­ga över vä­der­strec­ken och vad du vill få ut av din uteplats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.