Sol och vår

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

April är en riktig träd­gårds– och ut­om­husmå­nad. Det kan vis­ser­li­gen va­ra li­te för kallt för att in­stal­le­ra ut­om­husmöb­ler­na på al­ta­nen, men det hand­lar sna­ra­re om da­gar än om vec­kor in­nan det är dags. Oav­sett var i lan­det vi bor är april sy­no­nymt med vår. Halvt bort­glöm­da lö­kar som plöts­ligt skju­ter upp blom­stäng­lar ur jor­den gör oss gla­da och vi vän­der nä­san mot de förs­ta vär­man­de sol­strå­lar­na. Tänk vad li­te få­gel­kvit­ter och ljum­ma vin­dar kan gö­ra för hu­mö­ret!

De fles­ta av oss läng­tar ut i na­tu­ren, par­ken el­ler trädgården just nu. Vill du va­ra på den säk­ra si­dan när det gäl­ler väd­ret är ett uterum ett bra val. Ingen­ting man byg­ger över en natt, men vill du få li­te in­spi­ra­tion och tips om vad som finns på mark­na­den kan du se någ­ra ex­em­pel på si­dan 50. Utemöbler och allt som är bra att ha på al­la sor­ters ute­plat­ser hit­tar du med bör­jan på si­dan 40. Att äta ut­om­hus är det bästa som finns un­der he­la som­mar­halv­å­ret, då är det kul att ord­na en re­jäl mat­plats på balkongen el­ler i trädgården. En un­der­bart dof­tan­de träd­gård för bå­de barn och vux­na vill många av oss ha. Men om dröm­men ska bli verk­lig­het gäl­ler det att ve­ta un­ge­fär hur myc­ket det skul­le kos­ta att an­läg­ga den från grun­den. Många tips får du i re­por­ta­get på si­dan 63, det krävs in­ve­ste­ring­ar bå­de av hårt jobb och pengar för att ska­pa den där fan­tas­tis­ka, lum­mi­ga gröns­kan med väl­vår­da­de plan­te­ring­ar, gräs­mat­ta och frukt­träd. Läs re­por­ta­get och be­grun­da. I vårt hem­re­por­tage hem­ma hos bloms­ter­kre­a­tö­ren Je­mi­ma finns bå­de en prun­kan­de träd­gård och en my­sig mat­plats. Du får här­lig in­spi­ra­tion med bör­jan på si­dan 10.

Även för er som in­te har en träd­gård el­ler ens en fransk bal­kong finns det än­då många tips i det här num­ret av Hem lju­va Hem. Sy en fin kud­de av gam­la, vack­ra hand­du­kar el­ler od­la to­ma­ter i en lå­da in­om­hus, till ex­em­pel. Njut av färgprak­ten i ra­bat­ter­na du själv slip­per ren­sa, köp färs­ka, svens­ka grön­sa­ker du själv slip­per skyd­da mot in­sektsan­grepp och sätt dig på en ute­ser­ve­ring med be­kvä­ma utemöbler och um­gås med di­na vän­ner. Vå­ren är här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.