MED NA­TU­REN SOM IN­SPI­RA­TION

Ele­ni lät sig in­te av­skräc­kas av lä­gen­he­tens slit­na yt­skikt. Hon såg po­ten­ti­a­len i se­kel­skif­testvå­an i Lim­hamn och fy­ra må­na­der se­na­re var den en ny­re­no­ve­rad pär­la.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text CE­CI­LIA GRENDER Fo­to CAROLINE TENGEN

Ele­ni lät sig in­te av­skräc­kas av lä­gen­he­tens slit­na yt­skikt. Hon såg­po­ten­ti­a­len i se­kel­skif­tes två­an i Lim hamn och fy­ra må­na­der se­na­re var den en ny­re­no­ve­rad pär­la.

Det är in­te lätt att få tag i en lä­gen­het i at­trak­ti­va Lim­hamn, sö­der om Mal­mö, idag. För­hands­vis­ning­ar, över­ful­la mäk­lar­vis­ning­ar och bud­giv­ning­ar gör att pri­ser­na sti­ger i höj­den. Första gång­en Ele­ni var och tit­ta­de på lä­gen­he­ten här på Idrotts­ga­tan var det mäng­der av in­tres­sen­ter, men många av­skräck­tes av lä­gen­he­tens då­li­ga skick.

Men Ele­ni såg lä­gen­he­tens po­ten­ti­al. Det sto­ra ar­be­tet med sam­man­slag­ning­en av de två et­tor­na till en stör­re lä­gen­het ha­de för­ra äga­ren kla­rat av. Där­e­mot var yt­skik­ten ner­gång­na, och det var myc­ket att put­sa upp. La­ger av gam­la ta­pe­ter be­höv­de tas bort, ett myc­ket sli­tet kök be­höv­de by­tas ut, och ett plast­golv dol­de det fi­na bräd­gol­vet som ba­ra väntade på att få sli­pas.

EN OSLIPAD DIAMANT

Ele­ni kän­de di­rekt att här skul­le hon kun­na ska­pa ett hem att tri­vas i, och tack va­re att bå­de bad och kök mås­te gö­ras nytt kun­de hon sät­ta sin egen prä­gel på den lju­sa lä­gen­he­ten. Hon öns­ka­de sig en bal­kong, det fanns in­te men väg­des upp av den gröns­kan­de in­ner­gård som är bå­de triv­sam och en so­ci­al sam­lings­punkt för al­la som bor i hu­set.

Un­der re­no­ve­ring­en flyt­ta­de Ele­ni hem till si­na för­äld­rar. Tajm­ning­en var per­fekt. Ele­nis pap­pa är pen­sio­när och hen­nes mam­ma var sjuk­skri­ven ef­ter en ope­ra­tion. Ele­ni kun­de bå­de hål­la sin mam­ma säll­skap och hjäl­pa till med hus­hål­let me­dan hen­nes pap­pa tog tag i re­no­ve­ring­en.

– Ut­an pap­pas hjälp ha­de jag in­te kla­rat det. Vi är ett bra team när vi job­bar med sånt här. Pap­pa slet enormt myc­ket, sär­skilt med kö­ket, men oj, vad han blev stolt över re­sul­ta­tet. Det fick pre­cis den li­te lant­li­ga sti­len som jag vil­le ha, och som pas­sar så bra in här i den gam­la de­len av Lim­hamn.

SMAR­TA LÖS­NING­AR

Ele­ni har valt svart, vitt och grått som grund för att se­dan läg­ga till färg­klic­kar i form av kud­dar, tavlor och blom­mor. De vit­kal­ka­de bräd­gol­ven som är ge­nom­gå­en­de i he­la lä­gen­he­ten gör käns­lan varm och om­bo­nad.

Hem­ma hos Ele­ni finns många lek­ful­la de­tal­jer och in­red­ning­en präglas av många kre­a­ti­va lös­ning­ar. Köksön i kö­ket har fått hjul för att kun­na flyt­tas runt där den be­hövs bäst. Den möj­lig­gör att det går att du­ka lång­bord från mat­plat­sen in i kö­ket med plats för minst tju­go per­so­ner. Ett an­nat ex­em­pel är en våd av kork som lö­per från golv till tak på sov­rums­väg­gen och fun­ge­rar som en gi­gan­tisk mood­board för fa­mil­je­fo­ton och idébil­der till nya pro­jekt. En dörr som Ele­ni tog med sig från för­ra bo­sta­den har bli­vit till en ro­lig säng­ga­vel.

NA­TU­REN SOM IN­SPI­RA­TION

För Ele­ni, som dri­vit bloms­ter­bu­ti­ken Bloms­ter & Små Ting i cen­tra­la Mal­mö i över sju år, är det en själv­klar­het att om­ge sig med grö­na väx­ter och blom­mor.

– Väx­ter och gröns­ka har all­tid va­rit en in­spi­ra­tions­käl­la för min kre­a­ti­vi­tet. Där­för är he­la min lä­gen­het fylld av små och sto­ra kru­kor med grönt, flas­kor och va­ser med blad, gre­nar och an­nat vac­kert som är este­tiskt till­ta­lan­de. Jag tror att vi som bor i stan be­hö­ver väx­ter i hem­men för att kän­na att vi är när­ma­re na­tu­ren.

HEMTREVLIG BU­TIK

Ele­ni gick sin ut­bild­ning till flo­rist på Ingvar Strands bloms­ter­sko­la via gym­na­si­et. Det tog ett tag in­nan hon be­stäm­de sig för att job­ba med blom­mor och väx­ter. Hon ar­be­ta­de på café och re­stau­rang i många år in­nan hon öppnade sin bloms­ter­bu­tik till­sam­mans med vä­nin­nan Lina. I bu­ti­ken säl­jer de kruk­väx­ter och snitt­blom­mor i al­la fär­ger och stor­le­kar men tar ock­så flo­ristupp­drag till bröl­lop, begravningar och and­ra eve­ne­mang.

– Jag äls­kar att få job­ba med inredning, väx­ter och blom­mor. Jag sä­ger att jag har en rik­tig bloms­ter­verk­stad. Jag för­sö­ker ska­pa sam­ma hem­käns­la i vår bu­tik som jag har hem­ma. Jag hop­pas att käns­lan när man be­sö­ker Bloms­ter & Små Ting är en av­slapp­nad at­mo­sfär, li­te trev­ligt prat och myc­ket verk­stad.

OVAN För att få en li­te ruf­fig käns­la på gäst­to­a­let­ten kläd­des ena väg­gen med råspont som må­la­des svart. Den svar­ta kra­nen är från Tapwell och spe­geln är köpt i en li­ten bu­tik vid Da­vid­halls torg i Mal­mö.

HÖ­GER Väx­ter är en ge­men­sam näm­na­re i Ele­nis hem. Tav­lan med mo­tiv av dagg­kå­pa kom­mer från hen­nes egen bu­tik, lik­som hand­duks­häng­a­ren som Ele­ni må­lat om.

OVAN Ele­ni vil­le ha en köksö, men kän­de att det in­te rik­tigt fick plats. Idén med att tillverka en med hjul av Ike­a­in­red­ning var Ele­nis pap­pas. Till ön göt han en bänk­ski­va i be­tong. På hyl­lan står en grön växt som he­ter ara­lia till­sam­mans med en...

OVAN Växt­te­mat går som en röd tråd ge­nom hem­met. I föns­ter­kar­men står en pil­ler­fi­kus bred­vid Mus­se Pigg-kak­tu­sen. Till väns­ter står kvis­tar av Gre­vil­la, en kru­ka med ele­fan­tö­ra och i en vac­ker glas­vas på fot väx­er en köt­tä­tan­de grön plan­ta. På bor­det,...

OVAN Ele­ni äls­kar ovän­ta­de de­tal­jer och kom­bi­na­tio­ner av ro­li­ga fö­re­mål. Här i sov­rum­met ovan­för säng­en har hon de­ko­re­rat med en träd­stam där hon hängt små ting från den eg­na bu­ti­ken. Säng­ga­veln är en gam­mal dörr som Ele­ni tog med från för­ra lä­gen­he­ten...

VÄNS­TER Säng­en är fylld med mju­ka kud­dar från Af­fa­ri. Mörk­lägg­nings­gar­di­nen i grått kom­mer från Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.