GRÖ­NA SI­DOR.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - TEXT OCH FO­TO JAN­NE GUSTAFS­SON Jan­ne od­lar

Spa­ra frön, pumpor, upp­skat­tad perenn.

Även om hös­ten knac­kar på le­ve­re­rar träd­går­den fort­fa­ran­de bå­de blom­mor och grön­sa­ker. Om­fam­na även den­na års­tid och njut av den fäg­ring som fort­fa­ran­de står till buds.

Vad gäl­ler åsik­ter om hös­ten som års­tid gäl­ler de­la­de me­ning­ar. Me­dan många kan läng­ta ef­ter den och om­fam­na den med gläd­je, har and­ra li­te svårt för den, kanske mest på grund av bris­ten på ljus och käns­lan av att det är långt till vå­ren. Kanske kan man öva på att gil­la den en smu­la, upp­skat­ta fär­ger­na, den höga luf­ten och även att man får en pa­us i träd­gårds­ar­be­tet. Det är ock­så en bra tid att för­be­re­da nå­got att läng­ta till ge­nom att plan­te­ra lö­kar som kom­mer blom­ma till vå­ren. In­nan tjä­len kom­mer går det ock­så ut­märkt att plan­te­ra ex­em­pel­vis bar­ro­ta­de häck­plan­tor, men även träd och bus­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.