Min tv gick sön­der

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - ”Min­nie Mouse” Pe­ter Stark

FRÅ­GA Min tv som jag köp­te för 19 000 kro­nor för­ra året gick sön­der när el­bo­la­get byt­te led­ning­ar i mitt om­rå­de. Vem vän­der jag mig till för att be­gä­ra er­sätt­ning för tv:n?

SVAR Du kan an­ting­en vän­da dig till ditt för­säk­rings­bo­lag el­ler di­rekt till det el­näts­fö­re­ta­get som or­sa­kat ska­dan. El­näts­fö­re­ta­get är de som äger el­nä­tet där du bor. Vem det är fram­går på din el­näts­fak­tu­ra. Tänk på att för­säk­rings­bo­la­get och el­näts­fö­re­ta­get er­sät­ter på oli­ka sätt. El­näts­fö­re­ta­get be­ta­lar er­sätt­ning en­ligt ska­de­stånds­rätts­li­ga reg­ler och för­säk­rings­bo­la­get er­sät­ter en­ligt för­säk­rings­vill­ko­ren (of­tast en­ligt en ta­bell). Ibland kan det där­för skil­ja nå­got på er­sätt­ning­ens stor­lek. Om du får er­sätt­ning ef­ter ska­de­stånds­rätts­li­ga prin­ci­per ska du sät­tas i sam­ma eko­no­mis­ka si­tu­a­tion som om ska­dan in­te in­träf­fat. Du kan få din tv re­pa­re­rad – om det är möj­ligt – el­ler få er­sätt­ning för tv:ns vär­de. En­ligt lag har el­näts­fö­re­ta­get rätt att av­räk­na ett be­lopp (själv­risk) om 3 500 kro­nor. Där­för kan det va­ra idé att även kon­tak­ta ditt hem­för­säk­rings­bo­lag där du of­ta har en läg­re själv­risk.

Om du får er­sätt­ning från bå­da bo­la­gen av­räk­nas er­sätt­ning­ar­na mot varand­ra. Hur för­säk­rings­bo­lag fast­stäl­ler er­sätt­ning fram­går som sagt av re­spek­ti­ve bo­lags för­säk­rings­vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.