EN TID ATT TRÄF­FA SLÄKT OCH VÄN­NER

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

För Ti­ne hand­lar ad­vent om att sam­la släkt och vän­ner och gå hög­ti­den till mö­tes. Var­ken jul­klap­par el­ler att det mås­te va­ra så stä­dat och pyn­tat är hu­vud­sa­ken. Det vik­ti­gas­te är att träf­fas och ha kul till­sam­mans.

– Van­ligt­vis har vi ett svart-vitt hem. Men med så myc­ket svart pas­sa­de det att ta in en ljust ro­sa färg i mix­en.

Fa­mil­jen ba­kar pep­par­ka­kor, skri­ver jul­kort och lyss­nar på my­sig jul­mu­sik i ad­vents­ti­der.

– Vi gör också ett pep­par­kaks­hus, ef­ter min mam­mas re­cept. Det väc­ker upp go­da min­nen från min egen barn­dom.

Ti­ne är född och upp­vux­en i Drø­bak, en rik­tig jul­stad där tom­ten har sitt eget jul­hus och eget post­kon­tor. Där­för mås­te en år­lig re­sa gå dit för att hon ska kän­na den där spe­ci­el­la jul­stäm­ning­en.

– Ad­vent är vik­ti­ga­re än jul­fi­ran­det och har fått ny me­ning för mig ef­ter att jag fick barn. Det är ett nö­je att de­ko­re­ra till­sam­mans med dem, gö­ra eg­na julde­ko­ra­tio­ner, ba­ka pep­par­ka­kor och pyss­la. Jag tyc­ker om att se bar­nens för­tjus­ning över små sa­ker. Det vik­ti­gas­te un­der de­cem­ber är att hit­ta på skoj för bar­nen, tyc­ker Ti­ne.

– På julaf­ton ska jag ta med mi­na barn till Aker Bryg­ge. Där finns det en skrid­sko­ba­na för barn och ett fyr­ver­ke­ri sam­ma kväll.

Det finns få sa­ker som är trev­li­ga­re än att lyss­na på jul­mu­sik, ki­ka ut på folk­li­vet ut­an­för fönst­ret och slå in pa­ket in­ne på hem­ma­kon­to­ret, helst me­dan snön fal­ler ner. Mon­stera­väx­ten står i en gyl­le­ne kru­ka från Mil­la Bou­ti­que.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.