ÖVERRASKNINGSEFFEKT

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Det svar­ta bad­rum­met är ett bra ex­em­pel. Cé­li­ne tyck­te att det kun­de va­ra in­tres­sant med ett svart rum och för det var det lil­la gäst­bad­rum­met per­fekt. Rum­met är in­te stort och man är in­te där till­räck­ligt länge för att trött­na på fär­gen och de and­ra ut­mär­kan­de de­tal­jer­na i rum­met. En stor guld­spe­gel och de svar­ta väg­gar­na täck­ta med svart-vi­ta bil­der i oli­ka ra­mar, ska­par dra­ma­tik. Cé­li­nes och Eiks sov­rum blev en bå­de my­sig och ex­o­tisk grot­ta i ma­rin, guld och päls. Grottstäm­ning­en åter­kom­mer i var­dags­rum­met, vil­ket fa­mil­jen fak­tiskt ba­ra an­vän­der på vin­tern när skug­gor­na blir långa och lå­gor­na i den öpp­na spi­sen ly­ser upp rum­met med sitt tunga ljus, och då det känns me­nings­fullt att sit­ta och nju­ta av el­den.

Ge­nom en dis­kret dörr i var­dags­rum­met känns det som om du leds in i ett näs­tan hem­ligt rum – Cé­li­ne och Eiks hem­ma­kon­tor, in­rett i en no­stal­gisk her�rums­stil, med mid­natts­blå väg­gar och tunga ek­möb­ler.

– Man får fak­tiskt job­ba gans­ka myc­ket med ett ny­byggt hus för att ta bort käns­lan av ny­bygg­na­tion, sä­ger Cé­li­ne. NE­DAN

Den sto­ra hal­len är sär­skilt in­bju­dan­de ge­nom att man ser ge­nom den väl­digt bre­da glas­dör­ren rakt in i mat­sa­len.

Den lil­la gäst­to­a­let­ten må­la­des svart. En stor spe­gel i guld­ram är pla­ce­rad på änd­väg­gen, den för­dubb­lar stor­le­ken på rum­met. På kväl­len är rum­met upp­lyst av ste­a­rin­ljus och en en­da vägglampa med en gyl­le­ne skärm. En an­tik ki­ne­sisk bänk och fi­gu­rer från Asi­en ger ex­o­tis­ka un­der­to­ner till in­red­ning­en. Hand­fa­tet är pla­ce­rat på ett köks­skåp från Ikea och al­la kra­nar och blan­da­re är, som i res­ten av hu­set, från tys­ka Dorn­bracht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.