ANPASSAT RUM­MET EF­TER SOF­FAN

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Så idag har Cé­li­ne och Eik in­rett med en bland­ning av råa, var­ma och ru­sti­ka möb­ler, vil­ket ger var­je rum en egen at­mo­sfär och kon­tras­te­rar mot den nya bygg­na­dens skar­pa lin­jer. Någ­ra år in­nan pa­ret be­stäm­de sig för att byg­ga det nya hu­set köp­te Cé­li­ne en ny sof­fa från Ei­ler­sen, som hon var myc­ket nöjd med. Så vad skul­le va­ra mer na­tur­ligt än att an­pas­sa det nya var­dags­rum­met ef­ter sof­fan – fak­tiskt det förs­ta rum­met som fick ex­ak­ta mått.

An­nars har Cé­li­ne hit­tat många av pa­rets möb­ler runt om i värl­den, främst för att säl­ja dem i sin nya in­red­nings­bu­tik för­stås, där de fles­ta möb­ler ur­sprung­li­gen kom­mer från Ki­na. Men de ut­fors­kar he­la ti­den nya län­der, stil­mäs­sigt hål­ler de sig in­te lug­na ef­tersom de har an­ten­ner­na up­pe he­la ti­den för att ta re­da på vad näs­ta idé är som kan för­änd­ra ett or­di­närt hem till ett spän­nan­de ”wow-hem”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.