FÅ EL-KOLL

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Lägg en tim­me på att jäm­fö­ra el­bo­la­gens pri­ser och byt till ett bil­li­ga­re bo­lag. Kol­la också upp vad du har för elav­tal. Rör­ligt pris, fast pris, nå­gon av al­la kom­bi­na­tio­ner med bå­de rör­ligt och fast pris – el­ler kanske tills­vi­da­re­pris, som of­tast är dy­rast? Se över och välj det som läm­par sig bäst för dig och din bo­stad.

RÄN­TAN ÄR RUCKBAR

Var otro­gen mot ban­ker­na när du ska för­hand­la om rän­tan på ditt lån. Spe­la ut dem mot varand­ra så du får bätt­re in- och ut­lå­nings­rän­ta. Det finns of­ta stör­re mar­gi­na­ler att för­hand­la om än vad man kan tro.

DIGITALISERA ME­RA

Be­ta­la med e-fak­tu­ra el­ler au­to­gi­ro och slipp onö­di­ga avi­av­gif­ter och pap­pers­slö­se­ri.

STÄNG AV HELT

Stand­by­knap­pen stäng­er in­te av ma­ski­ner­na helt. De står och su­ger ström trots att de är “av­stäng­da”. Stäng av al­la elek- tris­ka ap­pa­ra­ter or­dent­ligt istäl­let. Det spar du bå­de el och peng­ar på.

SLIPP DUBB­LA KOST­NA­DER

Se över di­na för­säk­ring­ar. Vad har du för be­hov? Kanske har du ge­nom job­bet nå­gon för­säk­ring som du där­för in­te be­hö­ver teck­na pri­vat? Be­ta­la in­te för för­säk­ring­ar som du in­te be­hö­ver. När du re­ser, till ex­em­pel, så räc­ker hem­för­säk­ring­ens re­se­skydd väl­digt långt.

Of­ta er­bjuds du kö­pa ex­tra pro­dukt­för­säk­ring­ar när du hand­lar ex­em­pel­vis en ny tv. De är of­ta onö­di­ga. Om det är fel på det du köpt så kan du kla­ga i upp till tre år ef­ter kö­pet, en­ligt kon­su­ment­köpla­gen. Va­ran kan också ha ga­ran­ti, och visst skydd kan även in­gå i din hem­för­säk­ring.

PLA­NE­RA DI­NA IN­KÖP

Ta för va­na att all­tid gö­ra en bud­get. Räk­na ihop sam­la­de in­koms­ter och se över fas­ta och rör­li­ga ut­gif­ter för kom­man­de må­na­den, det gör det be­tyd­ligt enkla­re att hål­la koll på vad slan­tar­na går till egent­li­gen. Och först när du har koll på det kan du gö­ra för­änd­ring­ar och för­bätt­ring­ar.

SKA­PA EN ME­NY

Gör en vec­ko­mat­se­del med in­köpslis­ta där du kan pla­ne­ra di­na in­köp så al­la rå­va­ror­na an­vänds, och håll dig till lis­tan när du är i af­fä­ren. Välj helt rå­va­ror ef­ter sä­song, till ex­em­pel bil­li­ga rot­fruk­ter på vin­tern istäl­let för im­por­te­ra­de to­ma­ter.

För att spara en ex­tra slant och vär­na om mil­jön bör du lå­ta köt­tet va­ra en lyx som in­te äts var­je dag. Bö­nor och lin­ser är bil­li­ga, nyt­ti­ga och mät­tan­de och kan an­vän­das för att dry­ga ut ex­em­pel­vis en kött­färs­sås el­ler som en egen hu­vud­ingre­di­ens.

NYTTJA RABATTER

Mat­ku­pong­er och app-er­bju­dan­den kanske in­te känns så loc­kan­de. Men fak­tum är att du kan spara en hel del peng­ar på att ladda ner ap­par och skaf­fa med­lems­kort i de bu­ti­ker du of­ta be­sö­ker, bå­de mat och klä­der, för att sam­la bonuspo­äng och få åter­bä­ring på peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.