ODLA EGET

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Färs­ka ör­ter är go­da, men väl­digt dy­ra. Odla di­na eg­na hem­ma i kö­ket. Det är en­kelt, trev­ligt och myc­ket bil­li­ga­re.

ÅTERANVÄND TRASAN

Köp en disktra­sa i bomull som du kan tvät­ta och an­vän­da om och om igen.

TA VA­RA PÅ EMBALLAGET

Återanvänd de glas­bur­kar du kö­per mat i, gam­la mar­me­lad­bur­kar med lock är ut­märkt för­va­ring för till ex­em­pel res­ter i kyl­skåpet el­ler müs­li i skaf­fe­ri­et. Ge­lé­bur­kar och se­naps­bur­kar är per­fek­ta att an­vän­da som dricks­glas.

Tips! Om du tap­par glas i gol­vet – tor­ka upp det med vitt form­bröd. Det fång­ar upp även de mins­ta fli­sor­na.

UND­VIK DY­RA MILJÖBOVAR

Slu­ta kö­pa dy­ra mil­jö­för­stö­ran­de ren­gö­rings­me­del och gå till­ba­ka till gam­la he­der­li­ga hus­morstips. • Ren­gör da­torn och te­ven med kaffe­fil­ter – tor­kar upp dam­met jät­te­bra! Har du fått må­lar­färg på hu­den när du må­lat om? Ta barn­ol­ja på en bo­mulls­tuss och gnug­ga. Vid­bränd ugns­form? Gör en boll av ugns­fo­lie och skrub­ba så för­svin­ner fast­brän­da res­ter. • • • • • • Bikar­bo­nat till­sam­mans med vi­nä­ger kan lö­sa prop­pen i bad­rum­met. Citron kan hjäl­pa dig att få bort då­lig lukt från kyl­skåpet, och blir till­sam­mans med vi­nä­ger en rik­tig fläck­dö­da­re. Ren­gör kak­let med bikar­bo­nat och vat­ten. Hett vat­ten och salt räc­ker för att gö­ra rent gjut­järnspan­nor.

BÄR MED DIG DRYCKEN

Att kö­pa en ta­ke away-kaf­fe var­je dag på väg till job­bet blir en dyr af­fär. In­ve­ste­ra i en bra ter­mo­smugg, brygg kaf­fe hem­ma och ta med till job­bet.

Till­hör du dem som all­tid kö­per vat­ten på flas­ka i bu­tik? Helt onö­di­ga peng­ar. I en schyst vat­ten­flas­ka bär du gär­na med dig kran­vat­ten istäl­let.

SPARA VAT­TEN

I Sve­ri­ge för­bru­kar vi i ge­nom­snitt 140 li­ter vat­ten per per­son och dygn. Un­der 2017 har bris­ten på ne­der­börd drab­bat sto­ra de­lar av Gö­ta­land, Sve­a­land och mel­lers­ta Norr­land. Det gör att vat­ten­ni­vå­er­na är un­der el­ler myc­ket un­der det nor­ma­la i sto­ra de­lar av lan­det. Vi är va­na att ha ett över­flöd av vat­ten men nu gäl­ler det allt­så att tän­ka till ett varv ex­tra. Ta re­da på vil­ken si­tu­a­tion som rå­der i din kom­mun ge- nom att gå in på kom­mu­nens webb­plats.

Låt in­te vatt­net stå på i onö­dan när du bors­tar tän­der­na, och dis­ka ald­rig un­der rin­nan­de vat­ten. Se också till att ha snåls­po­lan­de dusch­hand­tag. En­ligt Na­tur­skydds­för­e­ning­en kan det i bäs­ta fall hal­ve­ra bå­de kon­sum­tion och kost­nad. De all­ra fles­ta svens­kar bor på en plats med ”mjukt vat­ten”. Det in­ne­bär att det räc­ker med den lägs­ta do­se­ring­en tvätt- och disk­me­del för att det ska bli rent. Kol­la upp vatt­net där du bor. Gå in på www.svenskt­vat­ten.se för att lä­ra dig mer.

OVAN Vat­ten­flas­ka i glas med si­li­ko­nö­ver­drag från La­ger­haus, 39 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.