UPPVÄRMNINGSSYSTEM OCH KOMBINATIONSLÖSNINGAR – välj ef­ter di­na be­hov och för­ut­sätt­ning­ar

Hem Ljuva Hem - - SMÅ FAVORITER - Av ELEONOR BJÖRCH LOWE

Att väl­ja uppvärmningssystem till vil­lan är in­te lätt. Det finns en rad oli­ka fak­to­rer att ta hän­syn till och det kan va­ra kom­pli­ce­rat att räk­na ut vad som blir mest eko­no­miskt, sär­skilt när vi in­te vet vad som hän­der med ener­gipri­ser­na fram­ö­ver. Här får du ve­ta al­ter­na­ti­ven, hur de kan kom­bi­ne­ras och vart du kan vän­da dig för per­son­lig råd­giv­ning.

Vil­ket uppvärmningssystem som pas­sar just ditt hus be­ror på många fak­to­rer, och det finns in­te en op­ti­mal lös­ning som pas­sar al­la. Hu­sets kon­struk­tion och lä­ge spe­lar stor roll men även hur din fa­milj ser ut och era be­hov och för­ut­sätt­ning­ar.

Steg ett när du ska väl­ja nytt vär­me­sy­stem är att få koll på hu­sets ener­gi­be­hov. Års­för­bruk­ning­en för el, vär­me och vat­ten hit­tar du på fak­tu­ror­na. På Ener­gi­myn­dig­he­tens hem­si­da kan du gö­ra en ener­gi­kal­kyl för att få hjälp med vil­ka åt­gär­der som kan spa­ra ener­gi. Här kan även din kom­mu­na­la ener­gi- och kli­matråd­gi­va­re va­ra till stor hjälp. In­for­ma­tio­nen från kal­ky­len an­vän­der du se­dan för att kun­na väl­ja rätt typ av upp­värm­ning, och för att di­men­sio­ne­ra sy­ste­met rätt.

FÖNSTERBYTE OCH ISOLERING

Om du fun­de­rar på att by­ta upp­värm­ning, främst på grund av höga ener­gi­kost­na­der, finns det även al­ter­na­ti­va lös­ning­ar. Kanske är det lön­sam­ma­re att by­ta föns­ter el­ler tilläggs­i­so­le­ra?

Var i lan­det du bor spe­lar stor roll vid val av upp­värm­ning. En vär­me­pump som an­vän­der luft som vär­me­käl­la kan till ex­em­pel va­ra ett bätt­re al­ter­na­tiv i söd­ra Sve­ri­ge, där den ge­nom­snitt­li­ga ut­om­hus­tem­pe­ra­tu­ren är hög­re och där­med även vär­me­pum­pens täck­nings­grad och års­vär­me­fak­tor. Lo­ka­la fak­to­rer som tjock­le­ken på jord­lag­ret och jord­må­nen kan ock­så av­gö­ra om en berg- el­ler jord­vär­me­pump är ett smar­ta­re val för dig.

Till ka­mi­nen 610 Sty­le från Con­tu­ra kan du väl­ja luc­ka i gjut­järn el­ler glas. Priset är 22 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.