TIPS TILL DIG SOM SKA KÖ­PA BO­STAD

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

• Se till att ha ett lå­nelöf­te från ban­ken in­nan du bör­jar tit­ta på bo­stä­der, och tänk på att den sum­man även ska in­ne­fat­ta lev­nads­kost­na­der­na fram­ö­ver. Spen­de­ra allt­så in­te allt på själ­va köpet!

• Gör en egen kal­kyl där du tar med bå­de bo­en­de- och lev­nads­kost­na­der för att få en kor­rekt bild av vad du har råd med. Tänk på att ta med amor­te­ring i be­räk­ning­en – den kom­mer på­ver­ka di­na bo­en­de­kost­na­der.

• Ha go­da mar­gi­na­ler! Rän­tan kan sti­ga och in­koms­ten kan sjun­ka i sam­band med ex­em­pel­vis för­äld­ra­le­dig­het el­ler sjuk­skriv­ning. Ta med det i din kal­kyl för att kun­na bo tryggt även vid för­änd­ra­de om­stän­dig­he­ter.

• Låt in­te käns­lor­na sty­ra för myc­ket vid bud­giv­ning­en. Det är lätt att för­äls­ka sig i en bal­kong i sö­der­läge el­ler en vac­ker stuc­ka­tur, men en bo­stad är ett lång­sik­tigt köp som du ska le­va med i fle­ra år fram­ö­ver, så för­sök att in­te tö­ja din bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.