Fixa sti­len

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Av SARA WIGSÉN

HEM – I det här hu­set på 320 kvadrat­me­ter bor Ma­ria och Son­ny till­sam­mans med so­nen Vil­helm. Hu­set bygg­des 1929, lig­ger i cen­tra­la Eslöv och har en tomt på 1 050 kvadrat­me­ter. Trots en hel del re­no­ve­ring så har Ma­ria och Son­ny valt att be­hål­la plan­lös­ning­en för att be­va­ra hu­sets histo­ria.

INREDNING – Ma­ria och Son­ny har in­rett med en ljus bas som grund. De har be­hållt de vack­ra fönst­ren som står för det be­hag­li­ga ljusin­släp­pet. Bland­ning­en mel­lan en äld­re stil och mo­dernt syns ge­nom de tids­ty­pis­ka de­tal­jer­na och mö­bel­klas­si­ker­na.

DE­TAL­JER – Var­je de­talj känns väl ge­nom­tänkt ut­an att det blir för stelt och ste­rilt. Med en ljus bas läg­ger de istäl­let krut på de färg­star­ka de­tal­jer­na bland tex­tili­er, va­ser, tav­lor, bric­kor och snitt­blom­mor.

7 Var­dags­rum­met är ut­an tve­kan en ljus och här­lig färg­klick! Den mönst­ra­de mat­tan är från Lay­e­red och den svar­ta lä­der­få­töl­jen är CH07 av Hans J. Weg­ner. Vå­ga sat­sa på star­ka fär­ger bland tex­tili­er­na! 1. Få­tölj med sits i konst­lä­der från El­los, 1 999 kro­nor. 2. Mat­tan Wa­ve från Hor­reds­mat­tan, 1 799 kro­nor. 3. Bords­lam­pan Lu­na från Glo­ben Ligh­ting, 749 kro­nor. 4. Va­sen Bir­va från In­dis­ka, 249 kro­nor. 5. Mar­mor­bric­ka från Åh­léns, 399 kro­nor. 6. Guld­fär­ga­de ljus­hål­la­re från Åh­léns, 49 och 149 kro­nor. 7. Blå kud­de från H & M Ho­me, 49 kro­nor. 8. Soff­bord i lac­kad ek från Rowi­co, 2 135 kro­nor. 9. Glas­box från Hem­tex, 199 kro­nor. 10. Doft­lju­set Flo­ra från La­ger­haus, 39 kro­nor. 8 1 5 10 4 9 2 6 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.