Läc­kage i käl­la­ren

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej­san! Vi har fått vat­ten­ska­dor i käl­la­ren. I vå­ras mon­te­ra­de en rör­fir­ma in en vat­ten­ut­kas­ta­re som stått och läckt. Nu mås­te vi ri­va en del av väg­gen och gol­vet. Vi vän­de oss till vårt vil­la/ hem­för­säk­rings­bo­lag som vi trod­de skul­le er­sät­ta ska­dan. Nu sä­ger för­säk­rings­bo­la­get att vi ska kon­tak­ta rör­fir­man. Var­för ska vi gö­ra det när vi har en vil­la/ hem­för­säk­ring som ska er­sät­ta vat­ten­ska­dor? Andrea

SVAR

Hej Andrea! Det­ta är i och för sig en er­sätt­nings­bar ska­de­hän­del­se som kan er­sät­tas från din för­säk­ring. Men sam­ti­digt fram­går det av för­säk­rings­vill­ko­ren att för­säk­rings­bo­la­get in­te er­sät­ter en ska­da som, i det­ta fall, ska er­sät­tas av rör­fir­man med stöd av kon­su­ment­tjänst­la­gen. La­gen ger dig rätt att re­kla­me­ra ett ar­be­te på bygg­na­den i tio år. I förs­ta hand mås­te du där­för vän­da dig mot rör­fir­man och fram­stäl­la di­na krav. Om det se­na­re skul­le vi­sa sig att rör­fir­man av nå­got skäl in­te kan full­gö­ra si­na åta­gan­den – de kans­ke har gått i kon­kurs – så kom­mer för­säk­rings­bo­la­get att re­gle­ra ska­dan. Peter Stark

Fo­to: Co­lour­box

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.