Un­der­lag vid sten­sätt­ning

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hal­lå! Har sett att man vid sten­sätt­ning ibland an­vän­der nå­got grovt, li­te flis­ak­tigt (sten?) ma­te­ri­al som un­der­lag. Jag trod­de man ba­ra an­vän­de sätt­sand, som man all­tid gjort? Al­vin

SVAR

Hej Al­vin! Man från­går sätt­san­den mer och mer, åt­minsto­ne på de stör­re byg­ge­na. Den är be­svär­lig att trans­por­te­ra, då den mer el­ler mind­re be­står av damm. Och mås­te blö­tas vid trans­port för att lig­ga kvar på fla­ket. Dess­utom blir skar­var­na mel­lan plat­tor­na ett fa­vo­rit­till­håll för bland an­nat svart­my­ror. Det and­ra ma­te­ri­a­let bru­kar kal­las glidstopp och ser myc­ket rik­tigt ut som små tun­na fli­sor av sten. Det ska, en­ligt ut­sa­go, va­ra mer lätt­job­bat och in­te dra till sig my­ror. Zeth Björninger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.