För­säk­ring vid jord­bäv­ning

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Det är in­te ut­an att man kän­ner en viss oro för det som många kal­lar kli­mat­för­änd­ring­ar. Men vad hän­der vid över­sväm­ning­ar, jord­bäv­ning­ar och så vi­da­re? Kan för­säk­rings­bo­la­gen sä­ga att man in­te vill be­ta­la och åbe­ro­pa det där som bru­kar kal­las för for­ce ma­jeu­re? Ro­ger SVAR

Hej Ro­ger! Nej, det kan de in­te. Du har ett av­tal med för­säk­rings­bo­la­get och det in­ne­bär att för­säk­rings­bo­la­get ska be­ta­la de ska­dor som du drab­bas av un­der för­ut­sätt­ning att ska­de­hän­del­ser­na finns an­giv­na i för­säk­rings­vill­ko­ren. När det till ex­em­pel gäl­ler så kal­la­de na­tur­ka­ta­stro­fer såsom över­sväm­ning, jordras, jord­bäv­ning, vul­kan­ut­brott, la­vin, storm, ha­gel med me­ra så er­sätts des­sa ska­dor av för­säk­rings­bo­la­gen ef­tersom de finns upp­räk­na­de bland er­sätt­nings­ba­ra ska­de­hän­del­ser i för­säk­rings­vill­ko­ren.

Så kal­lad for­ce ma­jeu­re kan för­säk­rings­bo­la­gen ba­ra åbe­ro­pa vid krig el­ler re­vo­lu­tion in­om Sve­ri­ge. För­säk­ring­en gäl­ler in­te hel­ler om egen­dom ska­das di­rekt el­ler in­di­rekt ge­nom atom­kärn­pro­cess. Peter Stark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.