Tips till ute­rum­met

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej Daniel! Vi bor i ett gul­ligt li­tet hus från 1923 med en gans­ka stor upp­vux­en träd­gård med grus­gång­ar och äp­pel­träd. Det finns gott om plats i träd­går­den för att sit­ta och fi­ka, men vi vill ha en ute­plats med bå­de skydd mot regn och mot sol. Ett ty­piskt ute­rum. Vi tyc­ker dock in­te att de ute­rum som finns på mark­na­den pas­sar in rik­tigt i den klas­sis­ka mil­jön, var­ken i ma­te­ri­al el­ler form. De är helt en­kelt in­te snyg­ga och vi gil­lar verk­li­gen klas­sisk stil. Har du nå­got tips på hur man skul­le kun­na få till ett ute­rum som kan för­länga sä­song­en åt oss, men som pas­sar in? Ma­ria

SVAR

Hej Ma­ria! Du näm­ner att ni gil­lar klas­siskt, vil­ket är fint! Jag skul­le sat­sa på att gö­ra en per­go­la av klas­siskt snitt. De­lar av per­go­lan kan va­ra helt öp­pen, kans­ke med vild­vin el­ler an­nat grönt i ta­ket. And­ra de­lar av per­go­lan kan täc­kas av nå­gon form av ka­nal­plast el­ler lik­nan­de för att få skydd mot regn. Själ­va stom­men byggs upp av mu­ra­de te­gel­pe­la­re som av­slu­tas med ett mu­rat krön. Ovan­på des­sa vi­lar längs­gå­en­de bal­kar av mas­sivt så­gat vir­ke, högst upp vi­lar tvär­bal­kar­na som är så­ga­de halvt-i-halvt. Allt vir­ke kan tjä­ras för att få en mörk ton och har­mo­ni­se­ra med teg­let. På mar­ken som ”golv” un­der per­go­lan kan man med för­del väl­ja markte­gel. Jag skic­kar med en snabb skiss på hur det kan se ut. Lyc­ka till! Daniel Widman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.