Bygg­lov för att må­la om?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Hej! Vi har tänkt må­la om vårt hus och även by­ta färg på hu­set. Be­hö­ver vi an­sö­ka om bygg­lov för det? Fa­mil­jen Jo­hans­son

SVAR

Hej fa­mil­jen Jo­hans­son! Tack för er frå­ga. För att må­la om hu­set i sam­ma färg be­hö­ver man ing­et bygg­lov. När det gäl­ler att änd­ra färg på fa­sa­den till sitt hus är hu­vud­re­geln att det in­te krä­ver bygg­lov. Det finns dock en hel del oli­ka sa­ker som man mås­te be­ak­ta när man må­lar om sitt hus.

Det förs­ta man be­hö­ver ta re­da på är om det om­rå­de som hu­set lig­ger i är kul­turmil­jö­in­ven­te­rat. Det be­ty­der att om­rå­det på nå­got sätt är värt att be­va­ra. Det kan gäl­la bå­de na­tur och be­byg­gel­se, i så­da­na om­rå­den krävs of­tast att man an­sö­ker om lov om man av­ser att änd­ra hu­sets färg.

Det and­ra man bör un­der­sö­ka är vad om­rå­dets de­talj­plan har för reg­ler. I vis­sa de­talj­pla­ner står det att det krävs bygg­lov för att änd­ra fa­sad­fär­gen.

Det sista man bör be­ak­ta är att man ge­ne­rellt in­te får änd­ra bygg­na­dens och el­ler om­rå­dets ka­rak­tär för myc­ket. Det gäl­ler även ett om­rå­de som in­te är kul­turmil­jö­in­ven­te­rat. Om man till ex­em­pel vill må­la om hu­set i en väl­digt spe­ci­ell färg, el­ler ha en färg som ing­et an­nat hus i om­rå­det har, bör man kon­tak­ta bygg­lovs­av­del­ning­en för att se om det krävs bygg­lov.

Om ni av­ser att by­ta färg bör ni ta kon­takt med bygg­lovs­av­del­ning­en i er kom­mun för att få ve­ta vad som gäl­ler för just ert om­rå­de.

Lyc­ka till! Karolina Sandahl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.