Bok­tips

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

NA­TU­RENS SMAKER OCH DOFTER ”Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga” är ti­teln på en här­lig, vac­ker, ap­ti­tre­tan­de och gläd­je­fylld bok. För­fat­ta­ren he­ter My Feldt och är upp­skat­tad i bak­värl­den, hon dri­ver ett ba­ge­ri och har även fått Svens­ka gast­ro­no­mipri­set 2017. Hon be­rät­tar att hon vill att re­cep­ten i boken ska fram­kal­la käns­lor, dofter och min­nen. Det gör de verk­li­gen, även bil­der­na i boken, med fo­ton tag­na av Lin­da Lo­me­li­no, sam­ver­kar för att ska­pa många ljuv­li­ga käns­lor. Här finns min­net av mor­mors jord­käl­la­re, lju­det när ra­bar­bern dras upp ur jor­den och den klas­sis­ka jord­gubb­står­tan som hör som­ma­ren till. My Feldt vill att vi ska le­va i sam­klang med na­tu­ren och gläd­jas åt allt det vack­ra. De fles­ta re­cept kän­ner vi igen, and­ra är va­ri­an­ter på dem. Gör egen sy­rensaft, en pumpa­ka­ka el­ler äp­pel- och ka­nel­go­dis och låt na­tu­ren bli en del av ditt liv. BLÅ­BÄRS­SNÅR, ÄP­PELSKRUTT OCH RA­BAR­BERSKUG­GA – BAKNING, KÄNS­LOR OCH NA­TUR BONNIER FAKTA • 282 SIDOR • CIRKA­PRIS: 195 KRO­NOR ISBN: 978-91-7424- 684-1 GRÖN ENERGI I ”The new green pro­te­in” får vi för­u­tom många läck­ra re­cept även mäng­der av kun­skap om vad vi ska äta om vi vill äta växt­ba­se­rat och än­då få i oss pro­te­in och al­la and­ra nöd­vän­di­ga nä­rings­äm­nen. Vi får ve­ta var­för vi ska äta mat som in­ne­hål­ler pro­te­in, kol­hyd­ra­ter, fet­ter och mi­ne­ra­ler. För­fat­ta­ren The­re­se El­gquist fö­re­språ­kar mat som är nä­rings­rik och smak­rik och me­nar att det in­te alls be­hö­ver va­ra svårt el­ler kom­pli­ce­rat var­ken att äta el­ler la­ga gröna rät­ter till da­gens al­la mål­ti­der. Bland re­cep­ten finns Kris­pi­ga qui­no­a­och bo­ve­te­våff­lor med pumpakärn­smör och plom­mon, Grön ärt­bowl med to­fu, rostad pap­ri­ka och träd­gårds­to­ma­ter och Ba­nan­bröd med ko­kosyog­hurt, man­delsås och ka­ne­läpp­len. Och det är ab­so­lut in­te nöd­vän­digt att helt ute­slu­ta ani­ma­lis­ka pro­duk­ter i mat­håll­ning­en för att la­ga och nju­ta av rät­ter­na i boken. THE NEW GREEN PRO­TE­IN – 20 GRÖNA PROTEINKÄLLOR OCH 60 ENK­LA, LÄCK­RA RE­CEPT BONNIER FAKTA • 160 SIDOR • CIRKA­PRIS: 169 KRO­NOR ISBN: 978-91-7- 424891-3 BRODERIER I ROPET IGEN Att bro­de­ra fritt in­ne­bär att det in­te finns fär­di­ga möns­ter och ex­ak­ta be­skriv­ning­ar till al­la fan­tas­tis­ka möns­ter i den här boken. Dä­re­mot får du inspiration och kun­skap om hur du kan ska­pa på egen hand med an­vis­ning­ar för hur man syr oli­ka stygn, an­vän­der mal­lar, ar­be­tar med ap­pli­ka­tio­ner och an­vän­der pär­lor och band i ar­be­tet. För­fat­ta­ren Ka­rin Der­land är en själv­lärd bro­dös med oli­ka konst­sko­lestu­di­er i teck­ning, må­le­ri, skulp­tur och gra­fik i ryg­gen. Välj själv svå­rig­hets­grad och öva med någ­ra mind­re steg för steg-pro­jekt som finns i boken in­nan du kas­tar dig ut i fan­ta­si­ful­la och färgspra­kan­de eg­na kom­po­si­tio­ner. Det har bli­vit tren­digt med broderier, även att in­re­da med köp­ta tex­tili­er, det är kul. Men de du gör själv har bå­de själ och hjär­ta. BRO­DE­RA FRITT PÅ YLLE • HEMSLÖJDENS FÖRLAG • 140 SIDOR • CIRKA­PRIS: 295 KRO­NOR ISBN: 978-91-8747-112- 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.