Lyc­kas med hös­ta­ne­mo­ner

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

FRÅ­GA

Hej­san! En av mi­na fa­vo­rit­blom­mor är hös­ta­ne­mo­ner men jag har trots upp­re­pa­de för­sök in­te lyc­kats få dem att över­le­va i min träd­gård. Jag plan­te­ra­de fle­ra oli­ka sor­ter i hös­tas men ing­en av dem kla­ra­de sig över vin­tern. Jag bor i zon 2 så det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem med här­dig­he­ten. Hjälp – vad gör jag för fel? Lil­li­an

SVAR

Hej! Ett av de van­li­gas­te ”miss­ta­gen” som görs vid plan­te­ring av hös­ta­ne­mo­ner är att man gör själ­va plan­te­ring­en just på hös­ten. Bäst re­sul­tat får man om man sät­ter dem på vå­ren så att de har he­la växt­sä­song­en att eta­ble­ra sig på. Di­lem­mat är att de ser så ynk­li­ga ut på vå­ren när man be­sö­ker plant­sko­lan på grund av att de ut­veck­las så sent. Det är myc­ket lät­ta­re att fal­la för dem på hös­ten när man ser dem i si­na kru­kor i full blom. Se till att de får väl­drä­ne­rad plats med en fuk­tig­hets­be­va­ran­de hu­mus­rik jord. Blom­mar bäst i sol men lätt vand­ran­de skug­ga fun­ge­rar ock­så. Jan­ne Gustafsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.