GRÖNA SIDOR.

I blom­lå­dor­na byts tröt­ta som­mar­blom­mor ut mot höst­fäg­ring och i träd­går­den finns fort­fa­ran­de en del att för­äd­la, bå­de rot­fruk­ter och äpp­len lag­ras för se­na­re njut­ning.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - TEXT OCH FO­TO JAN­NE GUSTAFSSON

Bö­nor­nas år, ta hand om fruk­ten, snyg­ga klö­ver.

I DET VILDA

För­u­tom det vi od­lar i vå­ra träd­går­dar finns en del att häm­ta di­rekt ute i na­tu­ren så här på höst­kan­ten. Jag tän­ker ex­em­pel­vis på rönn­bär, slån­bär och hav­torn. Det sist­nämn­da är kans­ke in­te så van­ligt fö­re­kom­man­de i vilt till­stånd men går dock att hit­ta vid vis­sa kust­par­ti­er. Samt­li­ga av des­sa bär har ju en viss kärv­het och be­hö­ver för­äd­las för att kom­ma till sin rätt, gär­na med en viss hjälp av soc­ker.

84

Jan­ne od­lar Jan­ne är Hem ljuva Hems träd­gårds­ex­pert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.