Dags att väl­kom­na hös­ten

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! - Marie Heidenfors chefre­dak­tör

Isep­tem­ber blir det till sist dags att läm­na bar­fo­ta­li­vet bakom sig och fo­ku­se­ra på jobb och sko­la på all­var igen, ef­ter en fan­tas­tiskt so­lig och varm som­mar i Sve­ri­ge. De lju­sa som­mar­kväl­lar­na är ett min­ne blott och plöts­ligt känns det näs­tan li­te mysigt att sit­ta i sof­fan un­der en här­lig pläd när vin­den vi­ner ut­an­för fönst­ret. Un­der­ligt, jag som all­tid tyc­ker att det är li­ka sorg­ligt var­je år när ky­lan sve­per in över lan­det. Det är nog li­te fint än­då med års­ti­der­nas skift­ning­ar ibland (men ba­ra ibland). Så när jag de­fi­ni­tivt har sagt au re­vo­ir till som­ma­ren för den här gång­en gäl­ler det att fo­ku­se­ra på allt som är po­si­tivt med hös­ten – lö­vens vack­ra fär­ger, den höga luf­ten, ro­li­ga kur­ser att gå, nya te­a­terupp­sätt­ning­ar att se, böc­ker att lä­sa och in­red­nings­ny­he­ter i bu­ti­ker­na.

Vi har hit­tat mas­sor av här­li­ga möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer om du vill upp­da­te­ra ditt hem nu till hös­ten. Allt från sof­for och damm­su­ga­re till pryd­nads­före­mål. Lys upp de mör­ka kväl­lar­na med en ny lam­pa el­ler gör en egen med läck­ra fran­sar i art déco-stil, be­skriv­ning­en hittar du på si­dan 55. I höst vill vi in­re­da med mju­ka tex­tili­er i do­va to­ner, vi hyl­lar hant­ver­ket med broderier och ic­ke-per­fekt ke­ra­mik, vi vå­gar släp­pa mi­ni­ma­lis­men och tar ut sväng­ar­na med bå­de fär­ger och de­ko­ra­tio­ner. Det ska bli här­ligt att boa in sig en tid och lå­ta det reg­na och snöa ut­an att det spe­lar den mins­ta roll.

Vi är vår va­na tro­gen och har med en hus­gui­de i Hem ljuva Hem även den här hös­ten, där kan du ha tu­ren att hit­ta ditt dröm­hus. Det är sä­kert in­te al­la in­red­nings­in­tres­se­ra­de lä­sa­re som är på väg att kö­pa ett nytt hus just nu, men kans­ke i fram­ti­den. Och är det in­te ak­tu­ellt än på länge ska­dar det in­te att dröm­ma och fan­ti­se­ra, det gör vi li­te till mans (och kvinns) bå­de när vi lä­ser ma­ga­sin och sur­far runt på in­ter­net. Trev­lig läs­ning!

Sa ra väl­jer … Den här karm­sto­len ha­de gär­na fått flyt­ta in hem­ma hos mig. Sit­sen i mörk­brunt fejklä­der går så snyggt ihop med det svar­ta un­der­re­det! Kom­mer från Cult Fur­ni­tu­re och kos­tar 1 024 kro­nor. Ma rie väl­jer … De nya, vack­ra bur­kar­na Blad från Klong är tänk­ta för kaf­fe och te men jag vill gär­na för­va­ra bå­de nip­per, nyck­lar och mynt i dem. De är gjor­da av lac­ke­rat stål med en topp i för­nick­lad mäs­sing, pri­set är 600 re­spek­ti­ve 450 kro­nor. sofia väl­jer … Jag öns­kar att jag ha­de plats för loung­e­sto­len Ava i mitt var­dags­rum. Vil­ken dröm att kun­na sit­ta där och lä­sa en bra bok nu när hös­ten är här. Kos­tar 6 999 kro­nor och kom­mer från So­facom­pa­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.