Liv och död i forn­ti­da Egyp­ten

Läs om egyp­ti­er­nas mys­tis­ka för­flut­na. De gjor­de ge­ni­a­la uppfinningar och ha­de märk­li­ga be­grav­nings­tra­di­tio­ner.

Historia junior - - Innehåll -

Forn­ti­da Egyp­ten är en mys­tisk värld som är spän­nan­de att ut­fors­ka. Det som gör egyp­ti­er­na spän­nan­de är att de läm­nat ef­ter sig myc­ket skrift­ligt ma­te­ri­al, skat­ter och de fan­tas­tis­ka py­ra­mi­der­na.

När egyp­ti­er­na be­grav­de si­na dö­da, gjordes det of­ta på ett gans­ka spe­ci­ellt sätt. De dö­da mu­mi­fi­e­ra­des, vil­ket in­ne­bär att de för­sök­te be­va­ra krop­pen. Krop­pen skul­le an­vän­das i näs­ta liv, för egyp­ti­er­na trod­de på liv ef­ter dö­den. Mu­mi­fi­e­ring­en var myc­ket märk­lig och be­stod bland an­nat av ri­tu­a­ler, ma­gi och vid­ske­pel­se.

Du ska nu få re­sa till­ba­ka till en tid styrd av gu­dar. Vi vi­sar dig någ­ra av myste­ri­er­na från det­ta stor­slag­na kung­a­ri­ke. Vi kom­mer dess­utom vi­sa dig vil­ka framsteg egyp­ti­er­na gjor­de in­om medicin och jord­bruk. Till sist ska vi se på hur de bygg­de py­ra­mi­der­na och and­ra fan­tas­tis­ka kon­struk­tio­ner.

Vi har myc­ket att lä­ra om det forn­ti­da Egyp­ten och fors­kar­na fort­sät­ter att grä­va i det för­flut­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.