BÖRDIGT, MEN FARLIGT

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Or­det Me­so­po­ta­mi­en be­ty­der mel­lan flo­der­na och be­skri­ver var om­rå­det låg. Me­so­po­ta­mi­en låg mel­lan flo­der­na Eufrat och Ti­gris som rin­ner ge­nom da­gens Tur­ki­et, Irak och Sy­ri­en. Det var riskfyllt att le­va mel­lan två flo­der, ef­tersom de kun­de sväm­ma över. Vatt­net steg och för­stör­de bön­der­nas od­ling­ar. Det­ta kun­de föl­jas av pe­ri­o­der med lång tor­ka.

Flo­der­na gjor­de dock även lan­det frukt­bart och män­ni­skor kun­de äg­na sig åt jord­bruk även un­der tor­ra­re pe­ri­o­der. Flo­der­na an­vän­des som vägar, där män­ni­skor kun­de frak­ta va­ror med hjälp av si­na bå­tar.

Me­so­po­ta­mi­er­na blev skick­li­ga bön­der som byt­te korn, frukt och grön­sa­ker mot sa­ker de sak­na­de. Det kun­de ex­em­pel­vis va­ra ma­te­ri­al som trä, me­tall och sten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.