Skriv­kons­ten

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

För 5 000 år se­dan fanns det be­hov av att kun­na no­te­ra hur myc­ket de oli­ka fa­mil­jer­na skul­le få av årets skörd och hur myc­ket de ha­de be­ta­lat i skatt. Där­för bör­ja­de in­vå­nar­na skri­va. I Me­so­po­ta­mi­en ska­pa­des ett skrift­språk som på­min­ner li­te om en re­bus. En sol kun­de till ex­em­pel be­ty­da dag, men en bild kun­de även va­ra en be­stämd sta­vel­se. På det sät­tet kun­de två sta­vel­ser bli ett nytt ord. Den­na form av skrift kal­las för kil­skrift. Man skrev of­ta med bam­bu­stic­kor i våt le­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.