Petra

In­di­a­na Jo­nes-sta­den har myc­ket histo­ria att bju­da på.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Ma’an Go­ver­no­ra­te, Jor­da­ni­en

Den­na vack­ra hi­sto­ris­ka stad, halvt in­hug­gen i det rö­da klipp­land­ska­pet, tjä­na­de som han­dels­cent­rum för in­disk rö­kel­se, ki­ne­siskt si­den och an­nan han­del mellan Sau­dia­ra­bi­en, Egyp­ten och Sy­ri­en för mer än 2 000 år se­dan. Petra har be­trak­tats som ju­ve­len i Jor­da­ni­ens kro­na, där den lig­ger om­gi­ven av bran­ta berg och in­ne­hål­ler en la­by­rint av pas­sa­ger och ra­vi­ner.

Petra har verkligen för­tjä­nat sin po­si­tion som ett av ”värl­dens sju nya un­der­verk.” I sta­den finns fle­ra hund­ra gra­var, nog­grant ut­hugg­na i sten, en stor te­a­ter med plats för 3 000 åskå­da­re och Al-mad­bah – en myc­ket re­li­giös of­fer­plats som lig­ger högst upp i Je­bel ad-mad­h­bah. Från sta­den kan du gå 800 trapp­steg ut­hugg­na i sten för att kom­ma till klost­ret Ad-deir.

Att ufors­ka hela Petra skul­le ta fle­ra da­gar, men det är en un­der­bar upp­le­vel­se att be­sö­ka den­na vack­ra stad som är en sym­bol för mö­tet mellan män­ni­ska och na­tur.

”Att ut­fors­ka hela Petra skul­le ta fle­ra da­gar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.