Rum för rum

Mo­nu­men­ten som de­fi­ni­e­ra­de Ver­sa­il­les.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

Spe­gel­sa­len

Det ses som ett av de vack­ras­te rum­men i världs­hi­sto­ri­en. Spe­gel­sa­len sym­bo­li­se­rar all den prakt som Lud­vig vil­le ska­pa i Ver­sa­il­les. Sa­len är 73 meter lång, 10 meter bred och har en tak­höjd på 12 meter. Hela rum­met är täckt med 357 speg­lar från golv till tak. Ena si­dan vet­ter mot den sto­ra träd­går­den och 17 glas­dör­rar gör att det vack­ra land­ska­pet speg­lar sig i väg­gar­na runt om i rum­met. Trots det enor­ma ar­be­te som las ner i det­ta ma­ka­lö­sa rum an­vän­des det ba­ra till ce­re­mo­ni­er vid väl­digt spe­ci­el­la till­fäl­len, som mö­ten med ut­länds­ka di­plo­ma­ter el­ler kung­li­ga bröl­lop.

Her­ku­les­sa­long­en

Det­ta rum var det sista av kung­ens kam­ma­re som slut­för­des och det bygg­des i slu­tet av Lud­vigs re­ge­rings­tid. I rum­met hit­tar vi den mag­ni­fi­ka mål­ning­en ”Mål­tid i Si­mons hus”, som är 4,5 meter hög och 9,7 meter lång. Den gavs till Solkung­en av do­gen av Venedig 1664, så att frans­män­nen skul­le stöd­ja dem mot tur­kar­na. När Lud­vig XIV dog av­stan­na­de ar­be­tet av un­der tio år. År 1736 av­slu­ta­de Franço­is Le­moy­ne tak­mål­ning­en i Her­ku­les­sa­long­en. Mål­ning­en vi­sar 142 fi­gu­rer och skul­le kon­kur­re­ra med de be­röm­da ita­li­ens­ka fres­komål­ning­ar­na.

Lud­vig XIV:S säng­kam­ma­re

Det­ta rum var för­mod­li­gen det mest på­kos­ta­de och vik­ti­ga i Solkung­ens liv. År 1701 val­de kung­en det­ta rum som sin säng­kam­ma­re och det blev en cen­tral del av slot­tet. Rum­met an­vän­des för många av de mest om­fat­tan­de ce­re­mo­ni­er­na som ha­de med Lud­vig att gö­ra. Det var också plat­sen för en myc­ket mer ökänd in­ci­dent. I ok­to­ber 1789 kom Ma­rie An­to­i­net­te och tro­nar­ving­en Lud­vig Jo­seph ut på bal­kong­en, som byggts av Lud­vig XIV, och de stod in­för en upp­re­tad folk­mas­sa som ha­de stor­mat slot­tet. De tving­a­des ut ur bå­de Ver­sa­il­les och Tui­le­ri­es slott. De åter­vän­de ald­rig till Ver­sa­il­les.

Lä­gen­het med bad­rum

Lud­vigs för­kär­lek till det mot­sat­ta kö­net var ing­en hem­lig­het, och in­te ens i Ver­sa­il­les gjor­de han någ­ra för­sök att döl­ja sin fa­vo­ri­täls­ka­rin­na mar­ki­sin­nan av Mon­te­span. Hon fick in­te ba­ra Grand Tri­a­non, ett pri­vat slott på la­gom avstånd från ho­vets ny­fik­na ögon, han bygg­de också ett se­pa­rat rum åt hen­ne i själ­va slot­tet. När hen­nes po­pu­la­ri­tet av­tog blev hon 1684 flyt­tad till en lä­gen­het med fle­ra bad­rum på mar­kni­vå. Lä­gen­he­ten ha­de ett sov­rum, en hall och tre se­pa­ra­ta bad­rum. Ett bad­rum var så stort att fle­ra per­so­ner kun­de bada till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.