Häng­bro­ar­nas ur­sprung

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Brooklynbron -

På en häng­bro häng­er däc­ket, den bä­ran­de de­len, un­der häng­kab­lar­na på lod­rä­ta häng­pe­la­re som bär vik­ten.

Även om bro­ar med lik­nan­de kon­struk­tion för­mod­li­gen fanns i Ti­bet re­dan på 1400ta­let, var det först på 1800-ta­let de bygg­des i stor ska­la.

Ma­te­ri­a­len som an­vän­des vid byg­gan­det av Broo­klyn­bron kom från USA. Gra­nit­bloc­ken höggs i Mai­ne och frak­ta­des till New York med båt. Me­tall­va­jern och stål­kab­lar­na till­ver­ka­des i lo­ka­la fa­bri­ker me­dan pig­men­tet till den rö­da färg som ur­sprung­li­gen täck­te bron kom från gru­vor i Raw­lins, Wyo­ming.

Ut­form­ning­en och bygg­tek­ni­ken som an­vän­des på Broo­klyn­bron har änd­rats nå­got det se­nas­te år­hund­ra­det. Även om det i dag finns minst 81 häng­bro­ar som är läng­re än Broo­klyn­bron är de i grund och bot­ten li­ka – bort­sett från att bygg­ma­te­ri­a­let i dag häm­tas från hela värl­den sna­ra­re än lo­kalt.

Broo­klyn­bron un­der kon­struk­tion, sent 1800-tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.