Cor­n­walls sys­ter­klip­pa

Att ha en så­dan klip­pa tilläg­nad Sankt Mi­kael är ett un­der. Att ha två är ett mi­ra­kel, och den andra lig­ger rakt ut­an­för Cor­n­walls kust.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Mont-Saint-Michel -

Ös­ter om Pen­zan­ce, i det blan­ka vatt­net mellan Land’s End och Li­zard, re­ser sig en an­nan klip­pig tid­vat­ten­sö ur ha­vet. Den är krönt med ett slott och in­te ett klos­ter, men histo­ri­en om hur den gavs till Mont-saint-michel och se­dan för­lo­ra­des är fa­sci­ne­ran­de snirk­lig.

För det förs­ta är frå­gan om man på klost­ret på ön för­ut­spåd­de er­öv­ring­en. Mun­kar­na där på­står att så var fal­let, och ci­te­rar ett gam­malt do­ku­ment där Ed­vard Be­kän­na­ren gav St. Mi­chaels Mount till benedik­ti­ner­na många år innan Vil­helm kom till Eng­land. Pro­ble­met är att do­ku­men­tet tro­li­gen är falskt. Men i så fall blev det för­fals­kat av de nor­man­dis­ka mun­kar­na som kom över från Mont-saint-michael ef­ter er­öv­ring­en. Så var­för skul­le nor­man­dis­ka mun­kar öns­ka – el­ler be­hö­va – be­vi­sa för nor­man­dis­ka härs­ka­re att de länge ha­de haft rät­ten att äga ett klos­ter som de kun­de för­vän­ta sig att sam­ma nor­man­dis­ka härs­ka­re skul­le ge dem?

Två svar har fram­ställts. För det förs­ta, ge­nom att be­vi­sa sin gam­la ägan­de­rätt till lan­det kun­de bröd­ra­ska­pet på Saint Mi­chaels Mount fri­gö­ra sig från det po­li­tis­ka med de skif­tan­de al­li­an­ser­na och ibland spek­ta­ku­lä­ra fall. Med ägan­de­rätt till klost­ret kun­de mun­kar­na på St. Mi­chaels Mount ta ett steg till­ba­ka och tit­ta på, som åskå­da­re till kon­flik­ten mellan de am­bi­tiö­sa och mäk­ti­ga härs­kar­na. Det andra re­la­te­ra­de för­sla­get är att do­ku­men­tet för­fals­ka­des för att an­vän­das som be­vis un­der en sär­skild tvist med den nor­man­dis­ka härs­ka­ren Ro­bert av Mor­tain.

Ro­bert var Vil­helms halv­bror (de ha­de sam­ma mor) och en av hans vik­ti­gas­te al­li­e­ra­de. Han var med­lem av rå­det som sam­tyck­te till Vil­helms plan om in­va­sion. Han bi­drog med 120 skepp och käm­pa­de i sla­get vid Hastings. I gen­gäld fick Ro­bert Cor­n­wall. Det finns ett do­ku­ment, med ko­pi­or i Ex­e­ter och Avran­ches, som ger St. Mi­chaels Mount till klost­ret på Mont-saint-michel i Ro­berts namn. En se­na­re dis­pyt ska ha utvecklat sig mellan mun­kar­na på Saint Mi­chaels Mount och Ro­bert om ägan­de­rät­ten till herr­går­den Trut­h­wall, och det­ta kan ha fått mun­kar­na att häv­da si­na forn­ti­da rät­tig­he­ter – även om det kräv­de li­te ma­növre­ring av forn­ti­den. .

Oav­sett vad som är sanning bröt hund­ra­år­s­kri­get för­bin­del­sen mellan hu­sen på var sin sida om Ka­na­len. Hen­rik V kom med det slut­gil­ti­ga brot­tet 1414 när han över­lät St. Mi­chaels Mount till Syon­klost­rets om­sorg. Eng­lands störs­ta ma­ro­dör, Hen­rik VIII, krossade klost­ret när han an­nek­te­ra­de lan­dets klo­s­te­rarv, och klip­pan blev en kust­fäst­ning. Den fun­ge­ra­de som det un­der fle­ra hund­ra år – bunk­rar mar­ke­rar dess se­nas­te för­svar un­der andra världs­kri­get – men de är nu en av Cor­n­walls vik­ti­gas­te tu­rist­attrak­tio­ner med tu­sen­tals be­sö­ka­re varje år. Du kan kom­ma dit via en gång­väg vid ebb el­ler med båt res­ten av tiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.