Sankt Jo­han­nes dop­ka­pell

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Katedralen I Florens -

Den­na åt­ta­kan­ti­ga bygg­nad lig­ger li­te väs­ter om dom­kyr­kan. Den bygg­des 1059–1128 för att in­hy­sa den dop­funt som alla krist­na i Flo­rens döp­tes i. Dop­ka­pel­let är be­römt för si­na tre par konst­när­ligt be­ty­del­se­ful­la brons­dör­rar. Pa­ret som vet­ter ös­terut mot dom­kyr­kan im­po­ne­ra­de så myc­ket på Miche­lang­e­lo att han kal­la­de dem för «pa­ra­dis­por­ten». Ut­si­dan är till­ver­kad av sand­sten och klädd med mar­mor som bland an­nat be­står av åter­an­vän­da de­lar från ro­mers­ka bygg­na­der. Den in­ne­hål­ler många skulp­tur­grup­per och två enor­ma por­fyr­pe­la­re.

In­vän­digt är dop­ka­pel­let klätt i mar­mor, me­dan in­si­dan av bygg­na­dens ku­pol är klädd med prakt­full guld­mo­sa­ik. Gol­vet är täckt av mar­mor i ett möns­ter som är ba­se­rat på zo­dia­ken. Det är ovan­ligt, men i dop­ka­pel­let finns också fle­ra gravkammare, in­klu­si­ve mot­på­ven Jo­han­nes XXIII:S. Den räk­nas som ett ena­stå­en­de styc­ke skulp­tur­ar­be­te från ti­dig re­näs­sans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.