Cast­le Sin­clair Gir­ni­goe

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Slot­tet lig­ger på Skott­lands nor­ra spets och bygg­des av fa­mil­jen Sin­clair nå­gon gång på 1400-ta­let. Det har en un­der­bar ut­sikt över kus­ten och Nord­sjön. Den­na sto­ra ru­in är det en­da slot­tet i Skott­land som står med på World Mo­nu­ments Funds skydds­lis­ta.

✵ www.cast­le­sin­clair­gir­ni­goe.org Öp­pet året runt. Gra­tis in­trä­de. Be­grän­sad fram­kom­lig­het med barn­vag­nar och rull­sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.