Go­tis­ka Sain­te Cha­pel­le

Kyr­kan som bygg­des åt kung Lud­vig IX vi­sar upp fan­tas­tis­ka ex­em­pel på go­tis­ka glasmål­ning­ar.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Sain­te-cha­pel­le, el­ler ”Det he­li­ga ka­pel­let”, bygg­des på be­ställ­ning från kung Lud­vig IX av Frank­ri­ke för mer än 770 år se­dan. Var­för? För att hu­se­ra hans mest dyr­ba­ra ägo­de­lar – som tros ha va­rit själ­vas­te tör­nek­ro­nan, bu­ren av Je­sus Kristus vid hans kors­fäs­tel­se. Dess­utom ha­de Lud­vig IX någ­ra de­lar av det he­li­ga kor­set. Kung­en köp­te re­li­ker­na av ve­ne­ti­ans­ka pant­lå­na­re 1239. De ha­de pant­satts av kej­sa­re Bald­vin II av By­sans. Kung Lud­vig vil­le in­te att re­li­ker­na skul­le för­svin­na, så han be­stäm­de sig för att kö­pa dem och byg­ga en pas­san­de kyr­ka i vilken han kun­de fö­re­vi­sa dem.

Det här är ett fan­tas­tiskt ex­em­pel på me­del­ti­da ark­ti­tek­tur, och när man tän­ker på att kyr­kan är byggd mellan 1241 och 1248 är det än­nu mer im­po­ne­ran­de. Sär­skilt med tan­ke på att det tog mer än 200 år från 1163 att byg­ga Not­re Da­me. Kyrk­väg­gar­na fun­ge­rar främst som föns­ter­ra­mar för 15 enor­ma glasmål­ning­ar. De skild­rar kän­da be­rät­tel­ser från Bi­beln, där­ibland be­röm­da de­lar från Gam­la tes­ta­men­tet som Ge­ne­sis och Ex­o­dus.

Man kan också se histo­ri­en om de he­li­ga re­li­ker­na, från att de upp­täcks av den he­li­ga He­le­na un­der hen­nes re­sa till det he­li­ga lan­det år 320, tills de kom till det frans­ka kung­a­ri­ket.

Ka­pel­let an­vän­des som kon­tor un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen, och då täck­tes många av fönst­re­na av ar­kiv­skåp vil­ket skyd­da­de dem mot van­da­lism. Spi­ror­na blev dessvär­re för­stör­da. Den 75 meter höga spi­ra vi kan se i dag er­sat­tes av Vi­ol­let-le-duc. Re­li­ker­na ef­ter Je­sus flyt­ta­des och för­va­ras i dag i Not­re Da­me-ka­te­dra­len. Det är in­te fast­sla­get att tör­nek­ro­nan är au­ten­tisk, trots ota­li­ga hi­sto­ris­ka och ve­ten­skap­li­ga un­der­sök­ning­ar.

Vid re­stau­re­ring­ar­na av glasmål­ning­ar­na un­der 1900-ta­let har man ta­git hän­syn till de­ras ur­sprung­li­ga de­sign, och ar­be­tet för att skydda gla­set mot fram­ti­da för­stö­rel­se på­går.

När man tän­ker på me­del­ti­da bygg­na­der ser man gärna fram­för sig mör­ka, dyst­ra bygg­na­der. Sain­te-cha­pel­le be­vi­sar det mot­sat­ta med sin ma­je­stä­tis­ka de­sign som fram­hä­ver lju­sets kraft vil­ket gör det till en unik och im­po­ne­ran­de kyr­ka. Ka­pel­let lig­ger på ön Ile de la Ci­té, mitt i Pa­ris, och är öp­pen för all­män­he­ten. Det ges också kon­ser­ter i ka­pel­let, har du bil­jett till en av dem slip­per du köa och får en mu­si­ka­lisk upp­le­vel­se på sam­ma gång. Om du vill pas­sa på att be­sö­ka Pa­ris älds­ta fäng­el­se sam­ti­digt så lig­ger det i när­he­ten.

Tek­niskt ge­nom­brott De tun­na pe­lar­na mellan varje glas­pa­nel hål­ler upp en an­sen­lig vikt som rik­tas mot ba­sen. Glasmål­ning­ar Varje föns­ter har fy­ra lan­set­ter med tre ro­sett­föns­ter över sig. Ro­sett­föns­ter Föns­ter som är ka­rak­te­ris­tis­ka för den go­tisk ar­ki­tek­tu­ren. Man kan kan se dem på många ka­te­dra­ler från den här pe­ri­o­den i nor­ra Frank­ri­ke. Skydd för glasmål­ning­ar­na Man har nyligen lagt ett skyd­dan­de la­ger över fle­ra av glasmål­ning­ar­na. Kyrk­spi­ran Den har er­satts fle­ra gånger, se­nast un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.