Temp­len i Abu Sim­bel

Histo­ri­en om en fa­ra­os obly­ga hyll­ning till sig själv.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Egyp­ten har ett stort ut­bud av im­po­ne­ran­de bygg­na­der och tem­pel, så det får an­ses som en stor kom­pli­mang att berg­temp­let Abu Sim­bel är en av lan­dets mest be­sök­ta plat­ser. Det bygg­des un­der Ram­ses den an­dres re­ge­rings­tid (cir­ka 1279–1213 f.kr.), och det tog tju­go år att slut­fö­ra de två temp­len. Det sto­ra temp­let är tilläg­nat gu­dar­na Ra-ho­rak­ty och Ptah, men det är Ram­ses II som är hu­vud­per­son. Temp­lets in­gång flan­ke­ras av fy­ra tju­go meter höga sta­ty­er av Ram­ses II som tor­nar över de be­tyd­ligt mind­re sta­ty­er­na som vi­sar fa­ra­ons fa­milj och dess­utom be­seg­ra­de fi­en­der som nu­bi­er, het­ti­ter och li­by­er. In­ne i det sto­ra temp­let finns sta­ty­er av Ptah, Ra-ho­rakhty, Amun och Ram­ses II samt en mängd re­li­e­fer som vi­sar Ram­ses som åbe­ro­par sto­ra seg­rar över si­na fi­en­der. En rad ba­bi­an­fi­gu­rer står på rad längs fa­sa­den ef­tersom de hed­ra­des som sol­dyr­ka­re. Det lil­la temp­let bygg­des som en hyll­ning till Ram­ses fa­vo­rit­fru Ne­fer­ta­ri som se­na­re blev känd som frukt­bar­hets- och kär­leks­gu­din­nan. Fram­för står sta­ty­er av Ram­ses och Ne­fer­ta­ri och in­vän­digt finns re­li­e­fer som vi­sar pa­ret när de off­rar gå­vor till gu­dar­na. Pla­ce­ring­en av Abu Sim­bel var också myc­ket vik­tig. Nu­bi­en var re­dan en vik­tig, re­li­giös plats och Abu Sim­bel, som lig­ger på grän­sen mellan Egyp­ten och Su­dan, slog fast att den de­fi­ni­tivt var egyp­tisk.

”Abu Sim­bel är den näst po­pu­lä­ras­te tu­rist­attrak­tio­nen i Egyp­ten. Temp­let har till och med sin egen flyg­plats.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.