WEI­MAR­RE­PU­BLI­KEN: DÖMD ATT MISSLYCKAS

NÄR KEJSAREN FLYD­DE, UT­SÅGS EN NY DEMOKRATISK RE­GE­RING I DEN LIL­LA STA­DEN WEIMAR.

Hitlers krig (Sweden) - - De Tidiga Åren -

Med Wei­mar­re­pu­bli­ken me­nas den tys­ka sta­ten från 1919 till 1933. Många hö­ger­o­ri­en­te­ra­de tys­kar an­såg att re­pu­bli­ken ha­de lå­tit Tyskland för­lo­ra förs­ta världs­kri­get ge­nom att ka­pi­tu­le­ra för ti­digt. Många na­tio­na­lis­ter trod­de ock­så på ”dolk­stöts­le­gen­den” som gick ut på att bol­sje­vi­ker och ju­dar ha­de för­sva­gat hem­ma­fron­ten med skad­li­ga mo­der­na idéer som fe­mi­nism. Freds­för­dra­get i Ver­sa­il­les 1919, som Wei­mar­re­ge­ring­en ac­cep­te­ra­de, in­ne­bar för­u­tom att Tyskland skul­le av­stå ter­ri­to­ri­um och be­ta­la ko­los­sa­la ska­de­stånd ock­så att he­la skulden för krigs­ut­brot­tet la­des på central­mak­ter­na – Tyskland, Ös­ter­ri­ke-Ung­ern, Os­mans­ka ri­ket och Bul­ga­ri­en.

Till rå­ga på allt in­led­de Frank­ri­ke 1923 en oc­ku­pa­tion av Ru­hr­om­rå­det i Tyskland och tog kon­troll över di­strik­tets ri­ka rå­va­ror. Det­ta såg hö­ger­si­dan som yt­ter­li­ga­re en för­öd­mju­kel­se av Wei­mar­re­ge­ring­en, för­stärkt att det ingick så många svar­ta frans­ka ko­lo­ni­a­la soldater i oc­ku­pa­tions­styr­kan i Ru­hr.

Un­der sam­ma pe­ri­od led Tyskland av en för­ödan­de hy­perin­fla­tion. Ett stor t an­tal tys­kar för­lo­ra­de sin so­ci­a­la sta­tus och blev fat­ti­ga. Dawes-pla­nen 1924 er­bjöd en lös­ning, men den tys­ka eko­no­min blev be­ro­en­de av lån från USA. Det­ta skul­le få all­var­li­ga kon­se­kven­ser när den sto­ra de­pres­sio­nen slog till 1929.

Slut­li­gen ha­de Tysklands re­ge­rings­sy­stem in­ter­na pro­blem. Tyskland ha­de ba­ra va­rit ett ri­ke se­dan 1871 och se­dan dess ha­de det va­rit mo­nar­ki. Tyskland styr­des av ko­a­li­tio­ner ut­an över­gri­pan­de ma­jo­ri­tet. Det­ta re­sul­te­ra­de i en se­rie sva­ga, in­sta­bi­la re­ge­ring­ar och brist på folk­ligt för tro­en­de för det po­li­tis­ka sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.