FRANK­RI­KE FALLER

10 MAMAJ–22 JUNJUNINNI 1940

Hitlers krig (Sweden) - - Hitler I Krig -

När bå­bå­deå­deå Stor­bri­tan­ni­enn och Frank­rikF­rank­ri­ke­ri­ke­ri­ki­ki­kee hha­ha­de­aa­de för­kf­för­för­kla­ratk krig, vi­vis­s­tesst­t­te Hit­lerHi­i­i­tr att han mås­te kros­sakrooos­sa FrF­rank­rF­rank­ri­kern­krn­k­ri­kek fö­för att ha nå­gon ch­chans­h­hanss aatatt stå emo­temmmot ded al­li­e­ra­de.

DärDäDär­förr in­va­de­ra­de TysklaTysklan­daandd sin­si­na gal­lis­kaal­liskal­lil­li­lis­ka­is­kaska­ka gran­nar 10 maj 191940.94940.4 Fält­tå­getltlt­tå­gettt­tå­get be­stod av två ope­o­pe­ra­tio­ner.ee­rar­ra­ra­tio­ner. Denn förstaa va­va­ra FFaFal­la Gelb (Gul ee­pi­sod), där tys­kat styrkorr avan­ce­raa­van­ce­ra­de­aa­de in i AAr­den­ne­gi­o­ne­ne­ne ocoochc dreddre­ve de al­li­e­ra­de­e­re­ra­de styr­kor­nan­na i Bel­gi­eng­i­gi­e­nenn till­ba­till­ba­ka.ba­bak­k­ka. Dettatt­ta re­sul­te­ra­dee i slutän­dan i mas­se­va­ku­e­ring­e­naas­se­va­ku­e­ring­e­een av denn br­britt­brit­tis­brit­tis­ka­rit­tis­ka­ritt­rit­tis­tis­ta ex­pe­di­tions­kå­renx­px­pe­di­tions­kå­renå­re­nen i Dun­ker­queDuDun­keun­keun­ker­queunk mel­la­nel­lel­lan 26 maj och 4 ju­jun­ju­ni.

Enn and­ra ope­o­pe­ra­tio­ne­e­ra­tion somm kalla­kal­la­desaa­dess Röd epi­sodp­pi­sod (FFall Rot) bör­ja­bör­ja­deör­jar­jar­ja­de­ded den 5 jju­ni, med­me­eed tysk do­do­mi­nan­sos i luft­rum­metmmmet ococh­c­chh be­pans­ra­de­be­panbbe­pa en­he­te­rennnh som sat­te­sattttt­te­se­es iin mot för­sva­ga­de frans­ka st­styr­kor.k Tys­ka sty­styr­kor­sty­ror träng­de in i Pa­ris den 144 jun­ju­ni­un och den 22 ju­ni­ni ha­de man un­dun­der­teck­nat ett av­tal omm va­pen­s­ti­va­pen­stil­le­stånd med fransmännen som in­ne­bar att Tyskland oc­ku­pe­ra­de de nor­ra och väst­ra de­lar­na av lan­det fram till 1944.

De två sto­ra ope­ra­tio­ner­na var in­te ut­for­ma­de av Hit­ler. Men det var Hit­ler som i slutän­dan över­ty­ga­de det tys­ka hög­kom­man­dot att ac­cep­te­ra pla­nen, vil­ket blev en vik­tig fak­tor i se­gern över Frank­ri­ke. Kam­pan­jen för­hind­ra­de att man ham­na­de i sam­ma död­lä­ge som ha­de in­träf­fat un­der förs­ta världs­kri­get och gjor­de det möj­ligt för Tyskland att bör­ja vän­da sin upp­märk­sam­het mot and­ra fi­en­der.

Ex­per­tens åsikt

”Hit­ler – sär­skilt i det­ta ske­de av kri­get – var oer­hört ner­vös över hur det skul­le gå. Han var myc­ket oro­lig för den vänst­ra flan­ken av den an­grepps­styr­ka som gick ge­nom Ardennerna till Eng­els­ka ka­na­lens kust, och han var oro­lig för att fransmännen kun­de slå till­ba­ka. Han var [av­gö­ran­de] när det gäll­de att få det tys­ka hög­kom­man­dot att ac­cep­te­ra [Erich von] Man­s­te­ins plan att gå ige­nom Ardennerna. ”

Do­men: Suc­cé

”Hitlers in­stinkt att gå med på Man­s­te­ins för­slag vi­sa­de sig rik­tig. Hit­ler ham­na­de rätt i det be­slu­tet.”

Vem var Erich von Man­s­te­in?

Han föd­des i Ber­lin 24 no­vem­ber 1887 och ef­ter att ha tjänst­gjort i förs­ta världs­kri­get blev Man­s­te­in chef för Tysklands ar­mégrupp Syd i bör­jan av and­ra världs­kri­get. Han var en av de främs­ta an­stif­tar­na till en of­fen­siv ge­nom Ardennerna (kal­lad Gul epi­sod el­ler Fall Gelb) un­der der in­va­sio­nen av Frank­ri­ke 1940,0 vil­ket gjor­de att Tyskland vann en snabb se­ger i Eu­ro­pa. Han blev se­na­re be­ford­rad till ge­ne­ral, men hans stän­di­ga kri­tik av Hitlers stra­te­gi­er i kom­bi­na­tion med hans miss­lyc­kan­de med att få över­ta­get vid sla­get vid Staling­rad 1942 gjor­de att han spar­ka­des från den tys­ka ar­mén i mars 1944. Han till­fång­a­togs av brit­ter­na i au­gusti 1945 och dog näs­tan 30 år se­na­re, den 9 ju­ni 1973.

”NÄR MANMN BÖRJARBÖRJAAR PRATAPRATPT OMM HHUHURURRRR MÅNMÅNGAMÅNMMÅMÅÅNGANGA LASTBILARLAASTBILARLALARAR EN VISVISSSSSS ENEENHETNHENHETHEHETET HHAHARA TILL SITTTTTT FÖFÖRFOGANDEÖRFOÖRRFOFOGANDEANDENDENDE BBLIR DEDETT BARBARAARARARRAA LÖJLIGTL FÖR EN...

Hit­ler i Pa­ris ef­ter att Frank­ri­ke fal­lit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.