FILM­RE­GIS­SÖ­REN TOG HOC­KEYN TILL SVE­RI­GE

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

I en hel sä­song slåss SHL-klub­bar­na om att få lyf­ta Le Mat­po­ka­len. Men vem var egent­li­gen den­ne Le Mat?

Ra­oul Le Mat var en ame­ri­kansk film­re­gis­sör, född i Pa­ris, som var med och tog ishoc­keyn till Sve­ri­ge. Han var coach i det svens­ka OS-la­get 1920 i An­twer­pen. Två år se­na­re spe­la­des det förs­ta svens­ka mäs­ter­ska­pet i hoc­key och do­ma­ren i fi­na­len ­het­te – just det – Ra­oul Le Mat.

Fy­ra år se­na­re ha­de Le Mat, med fi­nan­si­ell hjälp från film­bo­la­get ­Metro Gold­wyn Mayer, ta­git fram ett pris till vin­nar­na. Se­dan dess har Sveriges bäs­ta lag till­de­lats Le Mat-po­ka­len, även om själ­va po­ka­len änd­rat ut­se­en­de ­ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.