PUBLIK FES­TEN

GÖ­TE­BORG OCH STOCK­HOLM ÖVER­LÄGS­NA – MEN NU KOM­MER UPP­STIC­KA­REN

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Hen­rik Lund­gren

GÖ­TE­BORG. SHL har åter­vänt till ­Sveriges stor­stä­der.

Det mesta ta­lar för att de tre största publi­kla­gen i år kom­mer från Gö­te­borg, Stock­holm och Mal­mö.

Frölun­da har va­rit över­lägs­na i ­publi­k­li­gan i många år, men i fram­ti­den hop­pas Mal­mö kun­na pas­se­ra gö­te­bor­gar­na.

– Det är klart, vi sik­tar högt och är in­te nöj­da för­rän varen­da plats i Mal­mö Are­na är såld, sä­ger Mar­cus Larsson, eve­ne­mangs­an­sva­rig i ­Red­hawks.

Hoc­key­in­tres­set på den svens­ka lands­byg­den är om­vitt­nat enormt. På plat­ser som Lek­sand, Skel­l­ef­teå och Örnsköldsvik pra­tas det hoc­key i var­je gat­hörn och på var­je fik, men det är i stor­stä­der­na Gö­te­borg och Stock­holm som de största publik­mas­sor­na kom­mer på mat­cher­na.

Och i år får de kon­kur­rens från Sveriges tred­je största stad. Mal­mö Are­na ran­kas av många som lan­dets bäs­ta hoc­key­a­re­na, och rent ka­pa­ci­tets­mäs­sigt är Mal­mö Red­hawks­den en­da klub­ben i Sve­ri­ge som kan ut­ma­na Frölun­da. I nu­lä­get lig­ger dock fokus på att bli tvåa i publi­k­li­gan, fö­re Djur­går­den.

– Vi är gans­ka öd­mju­ka och har bud­ge­te­rat med 7 500 i pu­blik­snitt. Även om det gör att vi har sämst beläggningsgrad i he­la SHL, sä­ger Mar­cus Larsson.

Det in­ne­bär en publi­kök­ning med 1 300 per­so­ner se­dan i fjol, en mo­dest mål­sätt­ning kan tyc­kas med tan­ke på att Mal­mö då låg i all­svens­kan och möt­te lag som Asplö­ven, Alm­tu­na och Vi­ta Häs­ten. I år är det i stäl­let mö­ten med Frölun­da, Fär­je­stad och­HV 71 som ska loc­ka den skåns­ka publi­ken till Mal­mö Are­na.

– Ja, vi är för­sik­ti­ga, men vi vill in­te tit­ta på en bud­get där det sak­nas tre mil­jo­ner och

då sä­ga ”ja­men, vi hö­jer det bud­ge­te­ra­de pu­blik­snit­tet”. Har vi då in­te nått det snit­tet i april så är det il­la, och där har vi va­rit för­ut. Så vi sit­ter li­te för­sik­tigt den här gång­en. Folk är ju dess­utom va­na vid att se oss vin­na mat­cher­na, nu är mot­stån­det tuf­fa­re och vi kom­mer för­mod­li­gen in­te att vin­na li­ka många mat­cher. Och så finns det ju en del an­nan sport som poc­kar på upp­märk­sam­he­ten i Mal­mö stad…

Finns det pla­ner på pu­blik­sam­ar­be­te med Mal­mö FF?

– Ja, vi tit­tar på det just nu, men har in­te satt for­mer­na än­nu. Men det kan bli så att man kan kö­pa en bil­jett som se­dan gäl­ler till bå­de en fot­bolls- och en hoc­key­match.

Ni är den en­da klub­ben som har en ­are­na som är stör­re än Scan­di­na­vi­um. Finns det en mål­sätt­ning om att ni ska bli et­ta i publi­k­li­gan?

– Det är klart att det är vår am­bi­tion, även om vi in­te har satt det som ett ex­akt mål att vi ska bli det största publi­kla­get i SHL. Men har vi 10 000 per­so­ner på läk­tar­na så är vi gans­ka svårslag­na hem­ma.

”Do­pa­de” siff­ror för Djur­går­den

I Stock­holm är nyc­kelor­det sam­ar­be­te. Djur­går­den lyss­na­de på si­na sup­port­rars öns­ke­mål och flyt­ta­de hös­ten 2007 ­verk­sam­he­ten till gam­la klas­sis­ka Ho­vet i stäl­let för Glo­ben. I dag är Djur­går­dens mat­cher högst tro­ligt de med bäst stäm­ning i he­la SHL.

– Glo­ben var för stort, men fram­för allt fick vi upp en­ga­ge­mang­et hos vå­ra sup­port­rar igen när vi flyt­ta­de till Ho­vet, sä­ger Jesper Björck, pub­li­kan­sva­rig hos Djur­går­den.

I fjol ha­de Stock­holms­klub­ben ett snitt på 7 924 per­so­ner, även om den sum­man är ”do­pad” med tre publik­dra­gan­de mat­cher som spe­la­des i Glo­ben. Även den här sä­song­en kom­mer ett få­tal mat­cher att flyt­tas över till den stör­re are­nan, men fokus är an­nars på att få in än­nu fler män­ni­skor till de ”van­li­ga” mat­cher­na.

– Vi pra­tar myc­ket med vå­ra sup­por­ter­grup­per och job­bar för att ska­pa en hög ef­ter­frå­gan, bland an­nat med oli­ka ty­per av bil­jet­ter­bju­dan­den. Vik­tigt nu på för­sä­song­en är att få sålt så många sä­songs­kort som ­möj­ligt för att få ett bra un­der­lag.

I fjol var Djur­går­den drygt 1 100 per­so­ner ef­ter Frölun­da i publi­k­li­gan. I dags­lä­get krävs det att Gö­te­borgs­klub­ben tap­par ­re­jält för att de ska kun­na ho­ta.

– Men det är klart att vi sneg­lar på den ­li­gan. Vi vill ju gär­na top­pa den.

Det har ti­di­ga­re dis­ku­te­rats om Djur­går­den ska flyt­ta till­ba­ka till Glo­ben igen, just för att kun­na öka pu­blik­snit­tet med en stör­re arena­ka­pa­ci­tet. Är det fort­fa­ran­de ak­tu­ellt?

– In­te som det ser ut just nu. Men te­o­re­tiskt, om det skul­le fin­nas un­der­lag och öns­ke­mål från supportrarna så visst. Men det är ett li­te för stort hopp, vi ska ju för­sö­ka fyl­la Ho­vet först.

Are­nabråk i Gö­te­borg

Frölun­da har va­rit elit­se­ri­ens/SHL:s ­publi­klag än­da se­dan man tog kli­vet till­ba­ka upp i hög­sta­di­vi­sio­nen 1989. Un­der grundse­ri­en det förs­ta året sat­te man ett svårsla­get pu­blik­snitt på 12 068 åskå­da­re, och ba­ra ett en­da år har ett an­nat lag ­vun­nit publi­k­li­gan (Djur­går­den 1990/1991). Än­då är man långt ifrån nöj­da.

– Den vik­ti­gas­te frå­gan för oss i dag tror jag är att Scan­di­na­vi­um ska mo­der­ni­se­ras. Are­nan mås­te bli publik­vän­lig, men i dag skul­le jag näs­tan på­stå att den är publi­ko­vän­lig, sä­ger Frölun­das ord­fö­ran­de Mats Grau­ers.

De­bat­tens vå­gor har gått höga i Gö­te­borg det se­nas­te halv­å­ret, och Frölun­da har till med ho­tat att ta sitt pick och pack och byg­ga om Frölun­da­borg till en are­na av SHL­klass. Nu ver­kar än­då hop­pet om en om­bygg­nad av Scan­di­na­vi­um ha kom­mit till­ba­ka.

– Jag vet att det på­går ett ar­be­te i det tys­ta. Och kom­mu­na­la bo­la­get Go­te­vent job­bar hårt för oss ock­så. Det är ju in­te ba­ra för hoc­keyn det är vik­tigt med en mo­der­ni­se­ring, ut­an ock­så för häst­hopp­ning och kon­ser­ter. Ha­de vi fått ar­ran­ge­ra Eu­ro­vi­sions­fi­na­len i Gö­te­borg så ha­de det plöts­ligt gått att byg­ga om med en fas­lig fart, men när vi, Scan­di­na­vi­ums största hy­res­gäst, har be­ho­vet – då går det in­te li­ka fort. Men jag hop­pas att po­li­ti­ker­na in­ser vär­det och för­bätt­rar are­nan.

Tap­pat 2 000 per match

Un­der vå­rens dis­kus­sion fram­kom det från kom­mun­led­ning­en att de tänk­te sig en om­bygg­nads­kost­nad på 100 mil­jo­ner kro­nor. Men det är in­te ens i när­he­ten av vad Frölun­da tror att det kom­mer krä­vas.

– Nej, de­ras tan­kar var in­te re­a­lis­tis­ka. De ha­de ploc­kat det från nå­gon fing­er­topp som var up­pe i luf­ten. Jag tror att ska Scan­di­na­vi­um bli bra så krävs det nog upp­åt 500 mil­jo­ner kro­nor. Jag tyc­ker att gö­te­bor­gar­na och Gö­te­borgs­re­gi­o­nen är vär­da det. Och bygg­de man ett hus 1971 så får man in­se att det mås­te för­bätt­ras nu.

Frölun­da har tap­pat drygt 2 000 åskå­da­re per match se­dan de gyl­le­ne åren i mit­ten av 2000-ta­let, men blöd­ning­en är nu stop­pad och i fjol loc­ka­de man i snitt 9 304 per­so­ner till hem­ma­mat­cher­na i se­ri­en och slut­spe­let.

– Vi är nöj­da med det. Vi har in­te bud­ge­te­rat med fler i år, men vi har än­då för­hopp­ning­ar om att vi ska för­bätt­ra det, sä­ger Grau­ers.

Vad gör ni för att loc­ka fler åskå­da­re i år?

– Vi för­sö­ker ska­pa nå­got vi kal­lar ”ge­men­ska­pens läk­ta­re”, där vi ska för­sö­ka få fram­för allt barn att kom­ma, och för- hopp­nings­vis ta med sig si­na för­äld­rar ock­så. Det blir myc­ket fa­mil­je­sats­ning från oss i år, fram­för allt på lör­dags­mat­cher­na då ­fö­re­tags­publi­ken in­te är li­ka su­gen på att kom­ma.

Ni har vun­nit publi­k­li­gan var­je år se­dan 1991/1992. Nu är Mal­mö till­ba­ka i SHL och det finns där­med åter­i­gen en are­na som är stör­re än er. Hur vik­tigt är det för Frölun­da att fort­sät­ta vin­na publi­k­li­gan?

– Egent­li­gen är det in­te så vik­tigt, för det är jät­te­bra att Mal­mö kom­mer upp. Sam­ti­digt vill vi ju va­ra pu­blik­sta­den Gö­te­borg, och kon­kur­ren­sen från Mal­mö spor­rar oss yt­ter­li­ga­re. Det känns ba­ra po­si­tivt, och jag är jät­te­glad att det åter­i­gen kom­mer att spe­las SHL-mat­cher i Sveriges bäs­ta hoc­key­a­re­na, för det är Mal­mö Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.