FRÖLUN­DA

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

ARE­NA: Scan­di­na­vi­um. KA­PA­CI­TET: 12 044.

Miss­nö­jet med are­nan till trots är Frölun­da Sveriges största publi­klag – och lär fort­sät­ta att va­ra det in­om över­skåd­lig fram­tid. Och än­då sak­nar Scan­di­na­vi­um det mesta som man kan be­gä­ra av en mo­dern hoc­key­a­re­na. Skul­le klub­ben få ige­nom kra­ven på en om­bygg­nad lär snit­tet öka. Det hand­lar om bå­de in­vän­di­ga och ut­vän­di­ga för­änd­ring­ar, men fram­för allt vill man att al­la publik­ut­rym­men för pa­u­ser­na, som i dag är rik­ta­de ut från are­nan, i stäl­let ska vän­das in­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.