Abra­hams­son: SHL:s 10 BÄS­TA VÄRV­NING­AR

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

2. ILK­KA ­HE­IK­KI­NEN, b, 30

Klubb: Väx­jö. Kom från: Sala­vat Ufa.

– Här ly­ser det klass rakt ige­nom. He­ik­ki­nens sig­num är det hår­da ­skot­tet och spe­let vid ­of­fen­siv blå­lin­je, men egent­li­gen får Väx­jö en back med he­la pa­ke­tet: rör­lig­he­ten, ­första­pas­set, blic­ken och stor­le­ken. Ef­ter någ­ra år i Schweiz och KHL har sport­chef Everts­son fått till­ba­ka sin ­fa­vo­rit­spe­la­re.

4. MAGNUS NYGREN, b, 25

Klubb: Fär­je­stad. Kom från: Ha­mil­ton Bull­dogs.

– Ing­et snack om att Nygren har många ­egen­ska­per som Fär­je­stad verk­li­gen be­hö­ver: skick­lig­he­ten, skot­tet och en stor publikfa­vo­rit med ett bul­tan­de hjär­ta för klub­ben. Kan det bli för myc­ket? Ja, visst är det så och där är min ­en­da brask­lapp mot en gi­ven suc­cé. Nu ska det mesta kret­sa runt Nygren. Åter­vän­da­re, ­nyut­nämnd kap­ten och la­gets an­sik­te ut­åt. ­Ris­ken finns att han tar på sig för myc­ket.

1. PA­TRICK ­THO­RE­SEN, f, 31

Klubb: Djur­går­den. Kom från: SKA St Pe­ters­burg.

– Skick­lig är han gi­vet­vis, men det som fram­för allt får mig att lyf­ta fram den här värv­ning­en är ka­rak­tä­ren. Tho­re­sen stäl­ler sten­hår­da krav, bå­de på sig själv och sin om­giv­ning. Och vem kom­mer in­te ta det där extra skä­ret om la­gets stor­stjär­na all­tid gör det? En ka­rak­tär som Djur­går­den in­te har haft se­dan Mar­cus Rag­nars­son la skrid­skor­na på hyl­lan för någ­ra år ­se­dan. Måt­te ba­ra krop­pen hål­la.

3. JIM­MIE ERICS­SON, f, 35

Klubb: Skel­l­ef­teå. Kom från: SKA St Pe­ters­burg.

– På tal om sto­ra krav på sig själv och sin ­om­giv­ning (läs: Tho­re­sen). Kap­ten Erics­son är till­ba­ka i Skel­l­ef­teå ef­ter att ha hun­nit bli rysk mäs­ta­re ock­så. För 35-åri­ge Erics­son räk­nas ­ba­ra seg­rar och mäs­ter­skap och vä­gen dit kan va­ra bå­de hård och un­der­bar. En äk­ta vin­nar­skal­le. Ock­så hoc­keys­mart som få och en av ­se­ri­ens skick­li­gas­te fram­för mot­stån­dar­må­let.

5. MAR­TIN THÖRN­BERG, f, 32

Klubb: HV 71. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Ja­roslavl.

– Det är i prin­cip 20-mål­ga­ran­ti på Thörn­berg var han än spe­lar. En oöm spe­la­re med ett fruk­tat skott och jag ut­går från att han brin­ner för spel med sin mo­der­klubb. Vad som får mig att tro extra hårt på den här åter­vän­da­ren är om­giv­ning­en. Skarp­skyt­ten kom­mer ga­ran­te­rat att pa­ras ihop med li­gans kanske all­ra bäs­ta cen­ter, Erik Chri­s­ten­sen. Du­on har al­la för­ut­sätt­ning­ar att bli he­la se­ri­ens vas­sas­te.

6. JA­KUB PETRU­ZA­LEK, f, 30

Klubb: Öre­bro. Kom från: HC Litvinov.

– Po­äng­ma­ski­nen De­rek Ry­an är bor­ta och det blir Petru­za­lek som ska fyl­la den luckan. Sett till ­me­ri­ter­na är det ing­et snack om att den spel­skick­li­ge tjec­ken är ett klass­för­värv. Tjec­kis­ka spe­la­re i SHL är långt ifrån nå­gon gi­ven suc­cé, men jag gör tum­men upp för Petru­za­lek. Har egent­li­gen det mesta of­fen­sivt och ver­kar gil­la att täv­la. Åter­vän­de till mo­der­klub­ben ­Litvinov i vint­ras och var en starkt bi­dra­gan­de or­sak till att klub­ben vann ett hi­sto­riskt guld.

7. NO­AH WELCH, b, 32

Klubb: Mo­do. Kom från: Väx­jö.

– Flyt­ten från ett väl fun­ge­ran­de Väx­jö till ett Mo­do som (än­nu en gång) har bytt trä­na­re och dess­utom åter­i­gen byggt om sitt lag kan bli ­kne­pi­ga­re än vad många tror. Dess­utom mis­sar Welch en stor del av höst­sä­song­en på grund av skat­teskäl. Med det sagt har den ­res­li­ge ame­ri­ka­nen sto­ra möj­lig­he­ter att bli den för­svars­ge­ne­ral som Mo­do kom­mer att ­be­hö­va. Var oer­hört vik­tig un­der Väx­jös re­sa mot gul­det.

10. JACOB MICFLI­KI­ER, b, 31

8. SPENCER AB­BOTT, f, 27

Klubb: Frölun­da. Kom från: To­ron­to Mar­li­es.

– Finns en mängd med nor­da­me­ri­ka­ner som kom­mit till SHL och de är all­tid svår­­­­­b­edöm­da un­der sin förs­ta sä­song. Men ­Ab­bott känns välscou­tad. Ing­en direkt fy­sisk spe­la­re, men snabb och bra med puck. Blir en till­gång i po­wer play, där han bå­de kan spe­la fram och av­slu­ta själv. Nej, sam­man­ta­get känns det här som en flipp­värv­ning från sport­chef ­Lech­ta­ler.

9. MI­KAEL WIKSTRAND, b, 21

Klubb: Fär­je­stad. Kom från: Frölun­da.

– Po­ten­ti­al finns det gi­vet­vis hur myc­ket som helst av och det är många gång­er en ren skön­hets­upp­le­vel­se att se Wikstrand rö­ra sig på isen. Kan Ore-kil­len spe­la på ­sam­ma höga ni­vå som un­der slut­spe­let är han gi­vet­vis en av se­ri­ens ab­so­lut bäs­ta ny­för­värv. Men ­stund­tals när jag ser den så skick­li­ge bac­ken kän­ner jag att det finns än­nu mer att ploc­ka ut li­te of­ta­re. Klubb: Lu­leå. Kom från: Lin­kö­ping.

– En li­ten gryt­hund med bra fart och ­in­ten­si­tet, som sam­ti­digt är en no­to­risk ­poänggörare. Är enormt gif­tig i om­rå­det runt mot­stån­dar­nas mål och tve­kar hel­ler in­te att gö­ra det hår­da job­bet. Ing­et rik­tigt lyc­kat ­slut­spel, men för­sök­te i al­la fall allt han kun­de. Be­hö­ver dock en skick­lig cen­ter och när det här skrivs hit­tar jag in­te rik­tigt den i Lu­leås lagupp­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.