”NU ÄR VI MED OCH HUGGER”

19 ÅR SE­DAN SIST – DÅ DOF­TAR DET GULD OM LU­LEÅS SATS­NING

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Text: Hen­rik Lund­gren

Det har snac­kats SM-guld, of­fen­siv hoc­key och stjärn­be­strödd trupp.

Men var tar Lu­leås adels­mär­ke, den tuf­fa­de­fen­si­ven, vä­gen?

– Ja, den har ju in­te för­svun­nit. Vi har ba­ra tänkt kryd­da med det of­fen­si­va tän­ket, sä­ger ­ve­te­ra­nen Karl Fab­ri­ci­us, 32.

Är det nå­got som Lu­leå har stuc­kit ut med spe­ci­ellt de se­nas­te sä­song­er­na så är det de­fen­si­ven. Den ­tuf­fa, hår­da, cy­nis­ka de­fen­si­ven. Och så det ­gi­gan­tis­ka hjär­tat, som har hjälpt spe­lar­na att täc­ka ett extra skott, ge en extra tack­ling och ta de där sista skä­ren i var­je byte.

Men det har gjort att man tving­ats ge ­av­kall på offensiven. I fjol var det ba­ra ­Lek­sand som gjor­de fär­re mål än Lu­leå. Hem­ma­publi­ken i Skel­l­ef­teå Kraft Are­na fick i snitt ba­ra se 2,3 mål per match från ­fa­vo­rit­la­get. I po­wer play var det än­nu ­vär­re, ba­ra 13 pro­cent av de nu­me­rä­ra över­läge­na re­sul­te­ra­de i mål. Tju­go po­wer play­mål var ex­akt hälf­ten så många som HV 71 lyc­ka­des få in.

Där­för har den sto­ra sats­ning­en i som­mar främst rik­tat in sig på offensiven.

– Myc­ket av det som vi har byggt upp un­der fle­ra år är det vi står för. Det de­fen­si­va, tuf­fa spe­let. Det har följt med Lu­leå i många år. Men vi kän­ner ju att det har be­hövts en star­ka­re of­fen­siv, och där­för har vi för­stärkt med så­na spe­la­re. Vi har fått in of­fen­siv skick­lig­het, po­wer play-spe­la­re, sä­ger Karl Fab­ri­ci­us.

Får in­te glöm­ma hyl­la det enk­la

32-åring­en in­le­der nu sin elf­te sä­song i Lu­leå och har i som­mar stått med dör­ren på vid ga­vel för att väl­kom­na ny­för­värv ef­ter­ny­för­värv. Han är ock­så en av dem som ska se till att det ”gam­la” Lu­leå in­te glöms bort.

– Vi hop­pas ju att det ska gå att kom­bi­ne­ra det de­fen­si­va med det of­fen­si­va spe­let. Det åter­står ju att se, men själv­klart ska det gå

”Att täc­ka ett skott el­ler få puc­ken ur zon kan va­ra li­ka vik­tigt som en mål­gi­van­de pass­ning”

att gö­ra det. Det hand­lar om att få al­la att för­stå vad det hand­lar om. Tufft, hårt, de­fen­sivt spel är nå­got som al­la kan hjäl­pa till med på den här ni­vån.

Ni har spe­lat med Lu­leå­hjär­tat ti­di­ga­re år. Det lå­ter en­kelt att gö­ra, men hur får ni ny­för­vär­ven att gö­ra så ock­så i fort­sätt­ning­en?

– Det är nå­got som vi pra­tar om dag­li­gen. Att täc­ka ett skott el­ler få puc­ken ur zo­nen kan va­ra li­ka vik­tigt som en mål­gi­van­de pass­ning. Att hyl­la det enk­la li­te grann. Det är ett dag­ligt ar­be­te, de­fen­si­ven är ju det som vi har mest fokus på, för fun­ge­rar det så kom­mer det of­fen­si­va spe­let ock­så. Vi har så många skick­li­ga spe­la­re i la­get som har det i sig na­tur­ligt, så att om al­la ba­ra gör job­bet ut­an puck så kom­mer of­tast offensiven via puck­vins­ter och så­dant.

Of­fen­si­va ny­för­värv i trup­pen

Lu­leå har för­stärkt re­jält. Tio ny­för­värv har häm­tats in, och i prin­cip samt­li­ga är ­of­fen­sivt lag­da spe­la­re.

Vad tyc­ker du om er sats­ning?

– Otro­ligt spän­nan­de. Jag tyc­ker det är rik­tigt ro­ligt, jag kän­ner att Lu­leå nu­me­ra kan va­ra med och slåss om eta­ble­ra­de spe­la­re som re­dan gjort star­ka SHL-sä­song­er. Ti­di­ga­re var vi en bra klubb på det sät­tet att vi kun­de hit­ta skick­li­ga spe­la­re i Hoc­key­all­svens­kan, el­ler i and­ra mind­re ligor. Spe­la­re­som and­ra klub­bar in­te trod­de så myc­ket på, dem gav vi chan­sen. Men nu är vi med och hugger på de eta­ble­ra­de ­stjär­nor­na och jag tyc­ker det är otro­ligt ­ro­li­ga steg som klub­ben har ta­git de se­nas­teå­ren.

Och nu pra­tas det om SM-guld över­allt i Lu­leå, in­klu­si­ve hos er spe­la­re och hos led­ning­en.

– Ska du vin­na ett guld så mås­te du ock­så vå­ga se dig själv där. Jag tyc­ker det är fegt att in­te sä­ga det. Al­la eta­ble­ra­de klub­bar slåss ju om SM-gul­det, det är ju ing­et snack. Så var­för ska man in­te vå­ga sä­ga det?

Men ni har gått från att va­ra en klubb som sla­gits un­der­i­från till att va­ra självut­nämn­da guldfa­vo­ri­ter, näs­tan över en natt. Finns det nå­gon risk att Lu­leå­i­den­ti­te­ten för­svin­ner?

– Hoc­key­kar­tan ri­tas ju om li­te grann, det är be­tyd­ligt stör­re om­sätt­ning­ar på trup­per­na nu. Men det för­e­ning­en har stått för i al­la år, det sit­ter i väg­gar­na. Så det känns gans­ka glas­klart tyc­ker jag, och det är ing­et som jag är oro­lig över. Se­dan har vi kvar ett gäng spe­la­re som spe­lat många mat­cher i Lu­leå­trö­jan, och vi har en otro­ligt god stäm­ning här up­pe.

Blir stop­pad på stan

Det ver­kar rå­da guld­fe­ber i Lu­leå. ­Be­ty­der det att det snackas än­nu mer hoc­key på stan nu?

– Ja, det kan man lugnt sä­ga. Det är här­ligt. He­la som­ma­ren har jag bli­vit stop­pad på stan, det är många som vill diskutera och snac­ka hoc­key. Väd­ret har ju in­te va­rit det bäs­ta, så det är många som har läng­tat till hös­ten och hoc­key­sä­song­en.

Vad snac­kar de om?

– Det är ju många som är ny­fik­na på de nya spe­lar­na. Och vår mål­sätt­ning. Se­dan ser de fles­ta på mat­cher­na ock­så, så kvic­ka mat­cha­na­ly­ser får man snabbt. Det är många ex­per­ter i stan, och det är kul.

Lär du dig någon­ting?

– Ha­ha … Ja­då, man tar all­tid till sig. Det som är bra i al­la fall.

LAD­DAR OM ”Det är be­tyd­ligt stör­re om­sätt­ning på trup­per­na nu, hoc­key­kar­tan har ri­tats om”, sä­ger Lu­leås Karl Fab­ri­ci­us. I fjol föll klub­ben mot Frölun­da i kvarts­fi­nal, men i år hym­lar ing­en om att det är guld som gäl­ler.

Fo­to: TT

In­tres­set från Lu­leåfan­sen är stort i år. ”Många är ny­fik­na på de nya spe­lar­na”, sä­ger Karl Fab­ri­ci­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.