SNÄP­PET JOB­BI­GA­RE

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Jo­han­nes Hägglund

Guld­fi­ran­det ham­na­de i skymun­dan av slags­måls­ru­bri­ker.

Nu har Väx­jö lagt fjol­å­ret bakom sig och blic­kar fram­åt.

För Sport­bla­det be­rät­tar sport­che­fen Hen­rik Everts­son om var­för klub­ben in­te har guld som ut­ta­lad mål­sätt­ning, fjol­å­rets suc­cé och spe­la­r­om­sätt­ning­en.

– Vi har kanske bytt ut li­te skick­lig­het mot yt­ter­li­ga­re tuff­het, sä­ger han.

Väx­jö gjor­de sin förs­ta sä­song i SHL ­sä­song­en 2011/2012. Drygt tre år se­na­re kan klub­ben ti­tu­le­ra sig bäst i Sve­ri­ge, ef­ter att i fjol ha hål­lit för fa­vo­rit­ska­pet och av­slu­tat sä­song­en med att be­seg­ra Skel­l­ef­teå i fi­na­len.

– Sett till he­la tids­per­spek­ti­vet är det li­te för­vå­nan­de, det är in­te van­ligt att man tar guld re­dan fjär­de sä­song­en. Ha­de du frå­gat förs­ta sä­song­en om vi tar guld om fy­ra år ha­de man kanske in­te vå­gat hop­pats på det, sä­ger sport­che­fen Hen­rik Everts­son.

Med li­te di­stans, vil­ka var nyck­lar­na till att ni vann?

– Dels att det in­te gick på räls, ut­an vi fick job­ba väl­digt hårt. Det var myc­ket som in­te­ stäm­de fram till jul. Där­för vän­de vi och vred och tit­ta­de un­der var­je sten. Och dels att vi kun­de snap­pa upp Jeff Tam­bel­li­ni och Josh Hen­nes­sy vid jul och det gav oss en väl­dig bredd på for­wards­si­dan som in­te många lag ha­de för­ra året. Vi ha­de näs­tan ­fy­ra li­nes som kun­de vin­na mat­cher åt oss. Jag tyc­ker det fäll­de av­gö­ran­det, sä­ger Everts­son.

”Har ing­et med La­kers att gö­ra”

Guld­fi­ran­det fick se­dan ett trå­kigt ef­ter­spel och där ham­na­de Everts­son i cent­rum. Han och hans sam­bo var på väg hem när de ham­na­de i bråk med någ­ra unga män. Everts­son po­li­san­mäl­de hän­del­sen, men se­na­re pub­li­ce­ra­de P4 Kro­no­berg ett kort film­klipp där det syns att även Everts­son var ak­tiv i slags­må­let. Det slu­ta­de med att även Everts­son po­li­san­mäl­des, och för­un­der­sök­ning­en på­går.

– Det har ing­et med Väx­jö La­kers att ­gö­ra. Det hän­de mig som pri­vat­per­son och det är ing­et

som jag nå­gon­sin kom­mer att pra­ta i någ­ra tid­ning­ar om, sä­ger Everts­son.

Väx­jö har nu lagt fjol­å­ret bakom sig och ser i stäl­let fram­åt, och små­län­ning­ar­na gör det med fle­ra nya spe­la­re jäm­fört med för­ra året. Nyc­kel­spe­la­re som Jeff Tam­bel­li­ni, No­ah Welch, To­mi Kal­lio och Ja­ni Laju­nen har läm­nat.

– Vi har haft li­te om­sätt­ning. Jag fick frå­gan på en spon­sor­träff om det är nå­gon spe­la­re som det va­rit extra bit­tert att bli av med, men vi har haft bra al­ter­na­tiv till al­la spe­la­re som har läm­nat oss. Vi er­sät­ter No­ah Welch med Ilk­ka He­ik­ki­nen och så vi­da­re. Vi är nöj­da med hur det ser ut, sä­ger Everts­son.

– Var­je år är unikt och var­je lag är unikt. Vi har ett an­norlun­da lag i år, men om det är star­ka­re el­ler in­te, det vet jag in­te.

Ett an­norlun­da lag sä­ger du. Kom­mer det att på­ver­ka ert sätt att spe­la?

– Grund­spe­let är det­sam­ma. Vi har kanske bytt ut li­te skick­lig­het mot li­te yt­ter­li­ga­re tuff­het, hård­het. Jag vet in­te om vi ska tack­las mer och spe­la mer fy­sisk hoc­key, men säg att vi har bytt två plat­ser som lu­ta­de mer åt skick­lig­het till två som lu­tar mer åt hårt jobb. På det vi­set har vi kanske bli­vit ett job­bi­ga­re lag att mö­ta, men som kanske in­te gnist­rar li­ka myc­ket.

Tror du det blir nå­gon skill­nad för er att va­ra re­ge­ran­de mäs­ta­re?

– För oss skil­jer det ingen­ting. Vi fick nog mer hy­pe för­ra året än vad vi får i år. Många lag har sat­sat jät­te­myc­ket, med Lu­leå och Fär­je­stad i spet­sen. Gente­mot för­ra året, då vi må­la­des upp som favoriter, kan vi nog fly­ta li­te un­der ra­darn, sä­ger Everts­son.

”Ska bli topp fy­ra i grundse­ri­en”

La­gets as­si­ste­ran­de lag­kap­ten Alex­an­der Jo­hans­son tror dock att det kan bli an­norlun­da i år

– Man vet själv vad man har haft för ­in­ställ­ning när man har mött Skel­l­ef­teå. Det var näs­tan de vik­ti­gas­te mat­cher­na för året, och nu är det sä­kert många som tän­ker så när de mö­ter oss, sä­ger Jo­hans­son.

In­för för­ra sä­song­en var Väx­jö kanske den största guldfa­vo­ri­ten, men klub­ben väg­ra­de pra­ta om nå­got guld un­der sä­song­en. In­te hel­ler i år vill klub­ben blic­ka läng­re fram än grundse­ri­en.

– Vår mål­sätt­ning för­ra året var att bli topp ­fy­ra i grundse­ri­en och det är den mål­sätt­ning vi har i för­e­ning­en, och det är där vi tyc­ker att vi ska va­ra. Vi ha­de ing­en gim­mick för­ra året att vi in­te skul­le snac­ka guld. Det är sam­ma sak nu, att i au­gusti pra­ta mål­sätt­ning i ett slut­spel ger ingen­ting. Vi kan ha tolv ska­dor, el­ler ha vär­vat fy­ra man. Vi har ing­en aning, ut­an vi hål­ler oss till grundse­ri­en och där ska vi bli topp fy­ra, sä­ger Hen­rik Everts­son.

Jo­han Mar­kus­son 2011.

Fo­to: TT, BILDBYRÅN

To­mi Kal­lio 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.