BRYNÄS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Fe­lix SAND­STRÖM

Född: 97-01-12. Längd: 188 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Hu­ge. Kom från: Brynäs J20, 2014. 2014/2015: 2 mat­cher, 1,09 mål/match, 96,3 %. SHL-mat­cher: 2.

Stort mål­vaktslöf­te som re­dan som 17-åring fick kän­na på spel i Brynäs a-lag. In­led­de fjol­års­sä­song­en starkt, men drab­ba­des se­dan av en sjuk­dom som höll ho­nom bor­ta från isen i två må­na­der. En bli­van­de stor­mål­vakt och hög­ak­tu­ell för JVM i vin­ter.

Bern­hard STARK­BAUM

Född: 85-02-19. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. Land: Ös­ter­ri­ke. Mo­der­klubb: Wi­e­ner EV. Kom från: Mo­do, 2014. 2014/2015: 49 mat­cher, 2,54 mål/match, 92,2 %. SHL-mat­cher: 116.

Ha­de en stark fjol­års­sä­song där han många gång­er räd­da­de ett ska­dedrab­bat Brynäs. Hög högsta­ni­vå, men har en ten­dens att ­va­ra ojämn i si­na in­sat­ser. Även om de sva­ga­re in­sat­ser­na kom­mer mer säl­lan nu. Solklar mål­vakt­set­ta här. OS-mål­vakt 2014.

Lu­kas KIL­STRÖM

Född: 90-04-18. Längd: 183 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sö­der­täl­je SK. Kom från: Lu­leå, 2013. 2014/2015: 50 mat­cher, 6 poäng. SHL-mat­cher: 261.

Har in­te fått den ut­veck­ling Brynäs hop­pa­des på un­der de två sä­song­er han gjort i klub­ben se­dan han vär­va­des från Lu­leå. Men i grun­den en hårt job­ban­de back med vis­sa le­da­re­gen­ska­per. Han kan upp­rätt­hål­la ett li­ka bra de­fen­sivt som of­fen­sivt spel.

Mat­hi­as POR­SE­LAND

Född: 86-06-12. Längd: 188 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hi­sing­ens HK. Kom från: Vi­ty­az Po­dolsk, 2015. 2014/2015: 46 mat­cher, 15 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 109.

Till­ba­ka i svensk hoc­key ef­ter fem sä­song­er ut­om­lands (Fin­land och KHL). En puckskicklig back som Brynäs kom­mer att ha nytta av i fram­för allt nu­me­rä­ra över­lägen. Kan ock­så va­ra fy­sisk, men mås­te för­bätt­ra sitt de­fen­si­va ar­be­te.

Mat­ti­as NÖRSTEBÖ

Född: 95-06-03. Längd: 179 cm. Vikt: 80 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Ro­sen­borg. Kom från: Brynäs J20, 2012. 2014/2015: 20 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 54.

Rör­lig och skrid­s­ko­stark back. Den kort­väx­te ta­lang­en har sko­lats i klub­bens ung­dom­slag och är väl­digt svår­han­ter­lig för mot­stån­dar­na. De­bu­te­ra­de i SHL som 16-åring, gjor­de ett ly­san­de VM för Nor­ge i vå­ras och vän­tas få sitt sto­ra ge­nom­brott i vin­ter.

Si­mon BER­TILS­SON

Född: 91-04-19. Längd: 183 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Brynäs J20, 2009. 2014/2015: 43 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 235.

Hård­för spe­la­re som of­tast lig­ger på grän­sen till vad som ­an­ses va­ra tillå­tet. Ut­veck­lats till en renod­lad de­fen­siv back, men har i grund och bot­ten of­fen­si­va kva­li­te­ter. En tro­fast spe­la­re som nu gör sin åt­ton­de SHL-sä­song i la­get. Kan ta än­nu ett kliv i år.

Jör­gen SUN­DQVIST

Född: 82-09-24. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: An­tjärns IK. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2005. 2014/2015: 20 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 533.

En le­da­re på isen och en tro­tjä­na­re. En lag­spe­la­re som dock fick för­ra sä­song­en för­störd av en ska­da. En renod­lad de­fen­siv back som tar ett stort an­svar i eg­na zo­nen samt i nu­me­rä­ra ­un­der­lägen. Vi­ker sig knap­past i när­kam­per.

Marc ZA­NET­TI

Född: 91-05-20. Längd: 183 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: To­ron­to Marl­bo­ros. Kom från: Os­kars­hamn, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 21 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

En of­fen­siv back som gjor­de ett stort av­tryck i Hoc­key­all­svens­kan för­ra sä­song­en. Ka­na­den­sa­rens spel­stil kän­ne­teck­nas främst av en god blick för spe­let och bra pass­nings­läg­ga­re. Men än­nu oprö­vad på den här ni­vån.

Jo­nat­han PU­DAS

Född: 93-04-26. Längd: 177 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ki­ru­na IF. Kom från: Karls­kro­na, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 25 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Ha­de en suc­céar­tad fjol­års­sä­song i Hoc­key­all­svens­kan i sen­sa­tions­la­get Karls­kro­na. Var klub­bens nyc­kel­back och en stor ­an­led­ning till avan­ce­mang­et. Pu­das är väl­digt puck­sä­ker och dess­utom stark i krop­pen trots sin ringa stor­lek. Gör SHL-de­but i år.

Pont­hus WES­TER­HOLM

Född: 92-01-06. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 10 poäng. SHL-mat­cher: 53.

Lik­nan­de egen­ska­per som sin tvil­ling­bror, men är mer en fram­spe­la­re me­dan bror­san är li­te mer renod­lad mål­skytt av de två. Likt bror­san loss­na­de spe­let ock­så ef­ter trän­ar­by­tet. Gör sin and­ra SHL-sä­song och bör ta ett kliv fram­åt i år.

Jesper OL­LAS

Född: 84-04-27. Längd: 183 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Lek­sand, 2011. 2014/2015: 2 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 215.

För­vän­ta­des ha en nyc­kel­roll i fjol, men en ska­da för­stör­de ­sä­song­en. Ett dråpslag för ho­nom och klub­ben. Ol­las är kom­plett som spe­la­re, läg­ger all­tid ner ett hårt jobb men kan sam­ti­digt pro­du­ce­ra poäng. En av la­gets bäs­ta när han är hel och frisk.

Petr VRÁ­NA

Född: 85-03-29. Längd: 177 cm. Vikt: 83 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: HC Stern­berk. Kom från: Ak Bars Ka­zan, 2015. 2014/2015: 35 mat­cher, 12 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Tänkt att va­ra en of­fen­siv stjär­na i Brynäs och er­sät­ta­re till Bill Sweatt. Har fy­ra sä­song­er i KHL bakom sig och ti­di­ga­re VM­cen­ter för Tjec­ki­en. En snabb spe­la­re med go­da le­da­re­gen­ska­per. Kon­trol­le­rar puc­ken fö­re­döm­ligt och är tek­niskt be­gå­vad.

Sond­re OL­DEN

Född: 92-08-29. Längd: 194 cm. Vikt: 80 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mag­le­rud Star. Kom från: Vå­le­renga, 2014. 2014/2015: 20 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 23.

Ös­te in poäng i nors­ka li­gan och vär­va­des till Brynäs in­för fjol­å­ret. Det blev in­te alls som va­re sig klub­ben el­ler han själv tänkt sig. En blek pro­duk­tion gjor­de att han lå­na­des ut till Vå­le­renga igen. Får en and­ra chans nu och kan bli en vik­tig spe­la­re i Brynäs.

Jo­han AL­CÉN

Född: 88-03-11. Längd: 188 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sand­vi­kens IK. Kom från: Mora IK, 2015. 2014/2015: 32 mat­cher, 9 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher to­talt: 171.

Sko­lad i Brynäs ju­ni­or­lag och nu till­ba­ka i klub­ben ef­ter sex år. Har ta­git ett kliv i Hoc­key­all­svens­kan och har fram­för allt of­fen­si­va egen­ska­per. Tar ett an­svar på isen och ett bra spel­för­stå­el­se ut­mär­ker ho­nom. Pap­pa ”Pek­ka” Al­cén är mål­vaktsträ­na­re i Brynäs.

Pat­hrik WES­TER­HOLM

Född: 92-01-06. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2014. 2014/2015: 54 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 54.

Ha­de en tung de­but­sä­song i fjol, men spe­let loss­na­de när ­Brynäs byt­te trä­na­re ef­ter års­skif­tet. Då fick han mer spel­tid och stör­re för­tro­en­de vil­ket på­ver­ka­de spe­let till det po­si­ti­va. Duk­tig i bå­de tan­ke och ut­fö­ran­de. Puck­sä­ker.

An­ton RÖ­DIN

Född: 90-11-21. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Chi­ca­go Wol­ves, 2013. 2014/2015: 54 mat­cher, 40 poäng. SHL-mat­cher: 190.

En på­dri­va­re of­fen­sivt som kla­rar av att han­te­ra puc­ken i hög fart. Han är knap­past rädd att an­vän­da krop­pen och är en li­ka duk­tig fram­spe­la­re som mål­skytt. Var en av Brynäs bäs­ta spe­la­re i fjol och för­läng­de ny­li­gen sitt kon­trakt. En av la­gets stjär­nor.

Adam BRO­DEC­KI

Född: 95-02-22. Längd: 180 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Wax­holm. Kom från: Brynäs J20, 2013. 2014/2015: 47 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 65.

En spe­la­re från la­gets ung­doms­led som tog en or­di­na­rie trö­ja i fjol. Ef­ter en stark höst­sä­song be­lö­na­des han ock­så med JVM­spel. Ett fram­tids­löf­te som kan ta än­nu ett kliv i ut­veck­ling­en i år. En roll­spe­la­re som är stark med puck och job­bar hårt.

Da­ni­el MANN­BERG

Född: 92-12-27. Längd: 175 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björns IF. Kom från: Lu­leå, 2015. 2014/2015: 32 mat­cher, 3 poäng. SHL-mat­cher: 157.

Of­fen­sivt in­rik­tad for­ward med bra fart och fi­na hand­le­der. Kom till Brynäs i slu­tet av för­ra sä­song­en men fick en roll i de ­ned­re ked­jor­na. Fort­fa­ran­de ung och ut­veck­lings­bar. Vän­tar på sitt ge­nom­brott.

Nick JOHN­SON

Född: 85-12-24. Längd: 186 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Cal­ga­ry Fla­mes Midget. Kom från: Väx­jö, 2015. 2014/2015: 55 mat­cher, 38 poäng. SHL-mat­cher: 55.

Hårt job­ban­de for­ward med bra spel­för­stå­el­se. Guld­ma­ka­re med Väx­jö i fjol och en av mästarnas bäs­ta spe­la­re då. Har se­dan ti­di­ga­re över 100 NHL-mat­cher på sitt kon­to och kom­mer att va­ra en av Brynäs le­dan­de spe­la­re. En pre­stige­värv­ning.

Greg SCOTT

Född: 88-06-03. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Pe­nin­su­la Pant­hers. Kom från: To­ron­to Mar­li­es, 2013. 2014/2015: 47 mat­cher, 42 poäng. SHL-mat­cher: 100.

Bil­da­de en fruk­tad ked­ja med Rö­din i fjol. Karak­tärs­spe­la­re som kan an­vän­das bå­de som cen­ter och yt­ter­for­ward. Ty­pisk nor­da­me­ri­kan i sin spel­stil: Go­da of­fen­si­va in­stink­ter och en nä­sa för må­let. Har ett snabbt skott vil­ket of­tast re­sul­te­rar i poäng.

Jacob BLOMQVIST

Född: 86-11-08. Längd: 184 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gäv­le GIK. Kom från: Lek­sand, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 20 poäng. SHL-mat­cher: 167.

Fost­rad i Brynäs ju­ni­or­lag och kom i fjol till­ba­ka till klub­ben. Var okej, men det finns mer kva­li­tet att krä­ma ur ho­nom. Fram­för allt skot­tet och snabb­he­ten att av­los­sa puc­ken som ti­di­ga­re va­rit hans adels­mär­ke. Be­härs­kar ock­så spe­let i egen zon.

Jens LÖÖ­KE

Född: 97-04-11. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Val­bo HC. Kom från: Brynäs J20, 2014. 2014/2015: 43 mat­cher, 6 poäng. SHL-mat­cher: 43.

Skrid­s­ko­stark spe­la­re som li­rar med myc­ket vil­ja och ka­rak­tär. Går of­tast rakt på mål och tar smut­s­job­bet där. Har ett bra skott. An­ses ock­så va­ra ett stort fram­tids­löf­te som fång­a­de ­Brynäspubli­kens in­tres­se i fjol tack va­re sin oräd­da spel­stil.

Oskar LIND­BLOM

Född: 96-08-15. Längd: 186 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hil­le/Åbyg­ge­by IK. Kom från: Brynäs J20, 2014. 2014/2015: 37 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 41.

Än­nu en spe­la­re från eg­na le­den som tog ett kliv fram­åt i fjol. 15 poäng un­der sin förs­ta rik­ti­ga sä­song, som 18-åring, är starkt. Ha­de ock­så en vik­tig roll i JVM-la­get. Stort fram­tids­löf­te och en bli­van­de NHL-spe­la­re om ut­veck­ling­en fort­sät­ter gå åt rätt håll.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.