ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Tho­mas Be rglund

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Brynäs blev bätt­re ef­ter att du kom in i la­get i fjol. Vad gjor­de du?

– Jag gjor­de egent­li­gen inga sto­ra sa­ker. Brynäs ha­de gått säm­re än för­vän­tat och lä­get var pre­kärt. Jag be­höll allt som trots allt re­dan var bra. Se­dan ­för­sök­te jag ba­ra få rät­lin­je i spe­let och spe­lar­na ­be­höv­de kanske in­te tän­ka li­ka myc­ket.

Hur var det att ta över ett lag i kris?

– Det var ju in­te op­ti­malt, men jag viss­te om för­ut­sätt­ning­ar­na. Jag kän­de att det var en ut­ma­ning och he­la ledar­tea­met hjälp­tes åt bra. Jag tyck­te att spe­let bör­ja­de stäm­ma direkt även om in­te re­sul­ta­ten gick vår väg. To­talt sett blev det en god­känd sä­song, vi ha­de Skel­l­ef­teå på gaf­feln trots att vi för­lo­ra­de med 0– 4 i mat­cher. Det är nå­got vi har byggt vi­da­re på.

Hur har ni gjort det?

– Vi ska ha sam­ma spel som i fjol men nu kan man gå in dju­pa­re på de­tal­jer. Myc­ket var bra för­ra sä­song­en, vi var spel­fö­ran­de i 90 pro­cent av mat­cher­na, men vi var in­te till­räck­ligt ef­fek­ti­va. Om vi ha­de haft en bätt­re ef­fek­ti­vi­tet så skul­le vi ha vun­nit mer­par­ten av mat­cher­na. Det är så­da­na sa­ker som mås­te för­fi­nas. Till sist, vad kan vi för­vän­ta oss av Brynäs den här ­sä­song­en? – Ni kan för­vän­ta er ett grymt hårt job­ban­de lag. Vi kom­mer ald­rig att ge oss in­nan sla­get är för­lo­rat. Ing­et lag har trä­nat bätt­re än oss på för­sä­song­en och vi kom­mer att säl­ja oss jäv­ligt dyrt.

Tho­mas Berglund, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.