DJUR­GÅR­DEN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mi­kael TELLQVIST

Född: 79-09-19. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­fäl­la HC. Kom från: Di­na­mo Ri­ga, 2014. 2014/2015, 39 mat­cher, 2,56 mål/match, 91,5 %. SHL-mat­cher: 163.

Ly­san­de i sin åter­komst till Djur­går­den i fjol och räd­da­de la­get i fler­ta­let mat­cher. En at­le­tiskt lagd mål­vakt som har en nå­got ”gam­mal­dags” mål­vakts­stil. Bör­jar dock bli till åren och frå­gan är om han kla­rar att upp­rätt­hål­la sam­ma ni­vå i år.

Man­tas AR­MA­LIS

Född: 92-09-06. Längd: 188 cm. Vikt: 94 kg. Land: Li­tau­en. Mo­der­klubb: Djur­går­den. Kom från: Mora, 2014. 2014/2015: 20 mat­cher, 3,09 mål/snitt, 90,5 %. SHL-mat­cher: 20.

Fick age­ra re­serv i fjol och var stund­tals väl­digt bra när han fick chan­sen. En av se­ri­ens bäs­ta back­up-mål­vak­ter. Lugn, trygg och har en vass plock­hands­ke. Släp­per få re­tu­rer och en fram­ti­da mål­vakt­set­ta i Djur­går­den. Kanske re­dan den här sä­song­en?

Mar­cus HÖG­STRÖM

Född: 89-03-20. Längd: 192 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Svegs IK. Kom från: Alm­tu­na, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 19 poäng. SHL-mat­cher: 86.

Har växt till en nyc­kel­back of­fen­sivt ef­ter ett och ett halvt år i Djur­går­den. Har en våg­hal­sig spel­stil och tar of­ta ini­ti­a­tiv på den of­fen­si­va hal­van av isen. Bör kun­na för­bätt­ra sitt spel i eg­na zo­nen. Ett va­pen fram­åt.

Andre­as ENGLUND

Född: 96-01-21. Längd: 191 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nac­ka HK. Kom från: Djur­går­den J20, 2014. 2014/2015: 49 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 49.

Ha­de ett ly­san­de de­butår i SHL och var en av Djur­går­dens mest sta­bi­la bac­kar. Väl­digt de­fen­sivt lagd och väl­digt bra i po­si­tions­spe­let. Trivs ock­så med att spe­la fy­siskt. Ing­en spek­ta­ku­lär ­spe­la­re, men även bra i upp­spels­fa­sen.

Li­nus HULT­STRÖM

Född: 92-12-09. Längd: 180 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vim­mer­by HC. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 33 poäng. SHL-mat­cher: 145.

Fick ett stort ge­nom­brott se­dan han byt­te Lin­kö­ping mot Lek­sand ti­digt un­der för­ra sä­song­en. Kan va­ra en sä­ker­hets­risk de­fen­sivt, men ett stän­digt hot of­fen­sivt. Rör­lig, kvick i tan­ken och ett kraft­fullt skott. En av se­ri­ens bäs­ta of­fen­si­va bac­kar.

Philip HOLM

Född: 91-12-08. Längd: 185 cm. 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Djur­går­den J20, 2012. 2014/2015: 51 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 102.

Skick­lig två­vägs­back som va­rit med un­der he­la re­san, från ned­flytt­ning till åter­koms­ten. Lo­jal spe­la­re och vik­tig i för­sva­ret. Fick ett li­tet ge­nom­brott i fjol då han var en av la­gets bätt­re bac­kar.

Robin PRESS

Född: 94-12-21. Längd: 192 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Sö­der­täl­je, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 30 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Stor­växt, of­fen­sivt renod­lad back. Har tek­ni­ken som adels­mär­ke och vå­gar gö­ra den extra dribb­ling­en på små ytor. En av få i all­svens­ka Sö­der­täl­je som im­po­ne­ra­de för­ra sä­song­en men det åter­står att se hur han kla­rar om­ställ­ning­en till SHL-spel.

Alex­an­der FALK

Född: 93-05-24. Längd: 180 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö HC. Kom från: Djur­går­den J20, 2013. 2014/2015: 43 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 44.

Egen pro­dukt som gör sin fjär­de sä­song som or­di­na­rie i Djur­går­dens A-lag. Ha­de vis­ser­li­gen gjort en SHL-match in­nan fjol­års­sä­song­en men be­vi­sa­de att han hål­ler bra klass i li­gan. En eta­ble­rad back i de här sam­man­hang­en som spe­lar ett sta­bilt spel.

Robin NO­RELL

Född: 95-02-18. Längd: 180 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Djur­går­den J20, 2013. 2014/2015: 48 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 48.

Ut­nytt­jar sin fi­na skrid­sko­åk­ning max­i­malt och gil­lar ock­så att spe­la fy­siskt, trots att han in­te är sär­skilt stor­växt. Har ut­veck­lats till en vik­tig back i la­get och fick chan­sen i JVM se­nast. Ett fram­tids­namn som re­dan har en vik­tig roll.

Adam OL­LAS MATTSSON

Född: 96-07-30. Längd: 193 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Värm­dö HC. Kom från: Djur­går­den J20, 2014. 2014/2015: 34 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 34.

En re­jäl, de­fen­siv back med fy­si­ken och räck­vid­den som si­na adels­mär­ken. Är nyss fyll­da 19 år, men väger in på knap­pa hund­ra pan­nor och mä­ter en bit över 190 cm. Tog en or­di­na­rie SHL-plats i Djur­går­den för­ra sä­song­en och im­po­ne­ra­de då med sitt lugn.

Alex­an­der FÄLL­STRÖM

Född: 90-09-15. Längd: 188 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brin­kens IF. Kom från: Boston Bru­ins, 2014. 2014/2015: 22 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 22.

Fick sto­ra de­lar av fjol­å­ret för­stört av ska­da. Men un­der de 22 mat­cher han hann gö­ra var han en av la­gets främs­ta. Otro­ligt stark i krop­pen och duk­tig i när­kamps­spe­let. Ex­plo­siv spelar­typ som även har ett bra hand­leds­skott. Spe­lar he­la ti­den in­ten­sivt.

Hen­rik ERIKS­SON

Född: 90-04-15. Längd: 183 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­ter­ha­ninge IF. Kom från: Mora, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 151.

En lag­spe­la­re med le­da­re­gen­ska­per. Två­vägscen­ter med bra spel­för­stå­el­se men, fram­för allt, en rik­tig vin­nar­skal­le. En trä­na­res dröm som all­tid läg­ger ner ett hårt ar­be­te på isen. Be­hö­ver dock för­bätt­ra sitt of­fen­si­va spel och bli mer pro­duk­tiv.

Nick­las HE­I­NERÖ

Född: 92-03-02. Längd: 177 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­ter­ha­ninge IF. Kom från: Hud­dinge, 2013. 2014/2015: 43 mat­cher, 8 poäng. SHL-mat­cher: 47.

Ös­te in poäng i di­vi­sion 1 för någ­ra år se­dan och har va­rit or­di­na­rie i Djur­går­den i två sä­song­er nu. Har po­ten­ti­al att pro­du­ce­ra mer och kan få sitt sto­ra ge­nom­brott i vin­ter. En dol­dis som va­rit li­te un­derskat­tad de se­nas­te åren.

Da­vid RUNDQVIST

Född: 93-01-13. Längd: 181 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­marö HC. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2014. 2014/2015: 42 mat­cher, 11 poäng. SHL-mat­cher: 44.

Vi­sa­de att han kla­ra­de om­ställ­ning­en från all­svens­kan till SHL i fjol. Sko­lad i Fär­je­stads or­ga­ni­sa­tion och även om han in­te ha­de en sär­skilt stor roll i la­get för­ra sä­song­en finns po­ten­ti­a­len. Fort­fa­ran­de ut­veck­lings­bar.

Matt AN­DER­SON

Född: 82-10-31. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: New Eng­land Jr. Coyo­tes. Kom från: Nef­tek­hi­mik ­Nizh­ne­kamsk, 2015. 2014/2015: 63 mat­cher, 35 poäng (i KH L). SHL-mat­cher: 0.

Ett ny­för­värv för de förs­ta ked­jor­na som Djur­går­den ­hop­pas myc­ket på. En play­ma­ker som pro­du­ce­rat bra med poäng i bå­de AHL och KHL ti­di­ga­re. Står ock­så för ett ge­di­get de­fen­sivt jobb och kan an­vän­das i många de­lar av spe­let.

Da­ni­el BRO­DIN

Född: 90-02-09. Längd: 186 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Han­vi­kens SK. Kom från: Brynäs, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 19 poäng. SHL-mat­cher: 234.

En karak­tärs­spe­la­re som le­ver myc­ket på sin ener­gi och in­ten­si­tet. Vil­je­stark med bra fart på skrid­skor­na och an­vän­der gär­na fy­si­ken på isen. Kan emel­lanåt ock­så va­ra mål­far­lig och tar of­tast vä­gen rakt mot mål. Bra driv.

To­mi SAL­LI­NEN

Född: 89-02-11. Längd: 184 cm. Vikt: 80 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Jää­hon­ka. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 36 poäng. SHL-mat­cher: 54.

Puckskicklig ti­di­ga­re VM-spe­la­re för Fin­land. Job­bar hårt och kom­mer att ha en nyc­kel­roll i Djur­går­den. Har även ett bra skott och är väl­digt mål­far­lig, men kan be­hö­va för­bätt­ra sitt de­fen­si­va spel. Spe­lar ock­så i hög fart och är en fullt god­känt fram­spe­la­re.

Pa­trick THO­RE­SEN

Född: 83-11-07. Längd: 182 cm. Vikt: 91 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Stor­ha­mar IL. Kom från: St. Pe­ters­burg, 2015. 2014/2015: 48 mat­cher, 37 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 83.

En stjärn­värv­ning. Har va­rit en av Eu­ro­pas främs­ta spe­la­re de se­nas­te åren och bril­je­rat i KHL. Blir en själv­klar le­da­re och nyc­kel­spe­la­re i Djur­går­den – och en fa­vo­rit bland fan­sen. Spe­lar all­tid ag­gres­sivt och job­bar hårt över he­la isen. Även mål­far­lig.

Robin ÁLVAREZ

Född: 87-08-16. Längd: 188 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: Mal­mö, 2014. 2014/2015: 42 mat­cher, 10 poäng. SHL-mat­cher: 42.

Ef­ter att ha öst in poäng i all­svens­kan i fle­ra sä­song­er ha­de han ett tufft de­butår i SHL. Var stund­tals pe­tad, men blixt­ra­de ock­så stund­tals till i vik­ti­ga mat­cher. En po­wer­for­ward i grun­den med käns­li­ga hand­le­der. Har mer att vi­sa.

Mi­kael AH­LÉN

Född: 88-04-14. Längd: 184 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Sa­lem. Kom från: Tro­ja/Ljung­by, 2012. 2014/2015: 54 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 80.

En roll­spe­la­re som bi­drar med ag­gres­si­vi­tet och fy­sik. Spri­der ener­gi i la­get och spe­lar med bra at­ti­tyd. Tar gär­na ett slags­mål om det krävs. Har trots sin fy­sis­ka spel­stil vi­sat att han kan pro­du­ce­ra poäng på högs­ta ni­vå ock­så. Vik­tig pus­sel­bit.

Markus LJUNGH

Född: 91-01-11. Längd: 176 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­terås IK. Kom från: Väs­terås, 2012. 2014/2015: 54 mat­cher, 27 poäng. SHL-mat­cher: 54.

En spee­dig for­ward som gjor­de en stark de­but­sä­song i SHL i fjol. Be­härs­kar även det de­fen­si­va spe­let, men le­ver ge­ne­rellt på sin snabb­het och är per­fekt att ha i kont­rings­spe­let. Kan ta yt­ter­li­ga­re ett kliv den här sä­song­en och eta­ble­ra sig på SHL-ni­vå.

Mar­cus SÖ­REN­SEN

Född: 92-02-07. Längd: 181 cm. Vikt: 73 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Täl­je. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2012. 2014/2015: 50 mat­cher, 32 poäng. SHL-mat­cher: 58.

Fick sitt sto­ra ge­nom­brott i fjol och var Djur­går­dens kla­rast ly­san­de stjär­na. Spe­lar fy­siskt och har ett driv i sin skrid­sko­åk­ning som få SHL-spe­la­re mat­char. Vi­sa­de att han även kan va­ra en duk­tig av­slu­ta­re. En på­dri­va­re och le­da­re of­fen­sivt.

Emil LUND­BERG

Född: 93-09-17. Längd: 193 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sträng­näs HC. Kom från: Björklö­ven, 2015. 2014/2015: 11 mat­cher, 3 poäng. SHL-mat­cher: 11.

En av Djur­går­dens kval­hjäl­tar för två sä­song­er se­dan vär­va­des till­ba­ka i slut­ske­det av fjol­års­sä­song­en. En roll­spe­la­re som kom­mer att få fin­na sig i att spe­la i tred­je- el­ler fjär­de­ked­jan. En hårt job­ban­de spe­la­re som dock be­hö­ver för­bätt­ra skrid­sko­åk­ning­en.

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.