Dif lyf­ter – bor­de gö­ra det­sam­ma med Ho­vet

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Är det nå­gon spe­la­re som ses som en fräl­sa­re in­för den här sä­song­en så är det norr­man­nen Pa­trik Tho­re­sen.

Han är till­ba­ka ef­ter nio sä­song­er i NHL, Schweiz och KHL.

En av Eu­ro­pas bäs­ta spe­la­re och den he­tas­te hem­vän­da­ren till­sam­mans med Jim­mie Erics­son i Skel­l­ef­teå. Två spe­la­re som blev KHL-mäs­ta­re till­sam­mans i SKA St Pe­ters­burg i vå­ras. Själv­klart kom­mer han att lyf­ta Djur­går­den i vin­ter. Och in­te ba­ra han. Djur­går­den har hand­ploc­kat si­na ny­för­värv med om­sorg. Bac­ken Li­nus Hult­ström fick ett ge­nom­brott i Lek­sand för­ra sä­song­en och är mäs­ter­lig of­fen­sivt. Fin­län­da­ren To­mi Sal­li­nen, från sam­ma Lek­sand, var da­la­la­gets to­talt sett bäs­te spe­la­re i fjol. Och unge bac­ken Robin Press från SSK har en po­ten­ti­al som kan ta ho­nom hur långt som helst.

På mi­nus­si­dan finns att ve­te­ra­ner­na Jo­a­kim Eriks­son och Mi­kael Samu­els­son är bor­ta från isen. De var ex­tremt nyt­ti­ga för la­get i fjol. Nyc­keln till att Djur­går­den slapp kva­la.

Kom­mer ha den bäs­ta hem­ma­publi­ken

Men to­talt sett är Djur­går­den ett snäpp bätt­re på pap­pe­ret och frå­gan är egent­li­gen ba­ra hur högt de kan lyf­ta från fjol­å­rets ni­on­de­plats.

I ett SHL där många and­ra lag stor­sat­sat tror jag in­te det blir sär­skilt högt.

Två, tre pla­ce­ring­ar är min giss­ning och ett ta en plats bland de sex som går direkt till en kvarts­fi­nal känns som ett högt satt mål.

Djur­går­den kom­mer att ta ett kliv, ut­an tve­kan, men det kom­mer att ta yt­ter­li­ga­re någ­ra år av lyc­ka­de värv­ning­ar in­nan stock­hol­mar­na är ett ab­so­lut topp­lag igen.

Men Djur­går­den kom­mer fort­sät­ta att ha SHL:s bäs­ta hem­ma­publik. Hur det än går. Här kan vi ta­la om en sjät­te spe­la­re på Ho­vet. Det finns ing­en publik som lyf­ter sitt lag mer än djur­gårds­fan­sen, även om vi ta­lar om grad­skill­na­der jäm­fört med någ­ra and­ra lag.

De trog­na fan­sen är en av klub­bens största till­gång­ar och jag öns­kar ba­ra att de ha­de en stör­re och fi­na­re are­na att spe­la i. Gam­la Ho­vet gli­der ba­ra läng­re och läng­re ner på ste­gen bland lan­dets are­nor och det är näs­tan skam­ligt att Stock­holm ska ha en are­na som knappt för­änd­rats se­dan 1963.

Ef­ter 52 år är det dags att gå i pen­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.