ETT ÖGONBLICK

...med ny­för­vär­vet Matt An­der­son

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Pu­blik­stö­det man får som Djur­gårds­spe­la­re, väg­des det in i ditt be­slut att skri­va på för klub­ben?

– Publi­ken ver­kar fan­tas­tisk. Jag har sett näs­tan al­la klipp på Youtu­be och kan knappt vän­ta på att få spe­la in­för Djur­går­dens fans. Jag har va­rit runt bland många klub­bar, på många plat­ser, men ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de.

Att spe­la i en klubb som Djur­går­den, med många fans, ­in­ne­bär stor press. Kän­ner du av pres­sen?

– Djur­går­den är en stor klubb och jag tän­ker in­te på nå­got an­nat än att hjäl­pa la­get så gott jag kan. Det blir myc­ket käns­lor att spe­la in­för en stor­publik men det gäl­ler att om­vand­la käns­lor­na på rätt sätt. Jag ­kän­ner att jag har den ru­ti­nen.

Hur ser du på din roll i la­get?

– Det är svårt för mig att sva­ra på var jag pas­sar in i la­get. Det får vi­sa sig och se­dan är det upp till trä­na­ren. Som sagt, jag kom­mer att gö­ra allt för att hjäl­pa Djur­går­den.

Till sist, du gjor­de NHL-de­but som 30-åring

– hur var det?

– Det var nå­got jag käm­pa­de för länge. Jag har haft pro­blem med ­ska­dor och viss­te att ­möj­lig­he­ten att kom­ma till NHL in­te var sär­skilt stor, men jag fort­sat­te käm­pa och till slut kom chan­sen. Det var stort, men det ha­de in­te va­rit värt någon­ting om in­te mi­na nä­ra och kä­ra var där och såg mig spe­la och träf­fa­de mig ef­ter mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.