ETT ÖGONBLICK

...med trä­na­ren Hans Sär­kijär­vi

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

I fjol ha­de ni många spe­la­re ut­an SHLer­fa­ren­het. Hur svårt var det att coacha en ny­kom­ling?

– Det är klart att man mås­te tän­ka li­te an­norlun­da, sett till vil­ket lag man har. Trä­nings­do­sen och an­spän­ning­en. Mat­cher­na sli­ter myc­ket mer på ett oer­fa­ret lag. Och sett till spe­let på isen mås­te man va­ra li­te strik­ta­re och hål­la ihop lag­de­lar­na, job­ba ef­ter en plan.

Vad har ni gjort an­norlun­da i år jäm­fört med i fjol?

– In­led­nings­vis in­te så jät­te­myc­ket. För­svars­spe­let är grund­bul­ten till allt och det kom­mer vi fort­sät­ta job­ba myc­ket på. Men vi vill för­bätt­ra pass­nings­spe­let och an­falls­spe­let och kanske er­öv­ra puc­ken li­te ­snab­ba­re.

Pa­trick Tho­re­sen är en av SHL:s tyngs­ta värv­ning­ar. Hur vik­tig kom­mer han att bli?

– Han är vik­tig för sin er­fa­ren­het. Han är en vin­nar­skal­le som vill dri­va en grupp fram­åt. En skick­lig spe­la­re som täv­lar oer­hört myc­ket.

Vad kan vi för­vän­ta oss av Djur­går­den den här sä­song­en?

– Vi har en am­bi­tion om att fort­sät­ta ut­veck­las och bli bätt­re. Det ­pra­ta­de vi om för­ra året ock­så.

Till sist, om jag gav dig en fem­te­plats i grundse­ri­en – skul­le du ta den?

– Jag vill in­te lå­sa fast oss i nå­gon fål­la, ut­an tän­ker spe­la om de oli­ka po­si­tio­ner­na och se vart vi ham­nar. Vi tän­ker lång­sik­tigt.

Hans Sär­kijär­vi, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.