Ta­langsats­ning­ens pris: Fy­ra tunga tapp till NHL

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

SHL: s grundse­rie har haft sam­ma topp­lag två sä­song­er i rad. Et­ta Skel­l­ef­teå, tvåa Frölun­da. Skill­na­den är att Skel­l­ef­teå va­rit i SM-fi­nal fem gång­er i rad, me­dan gö­te­bor­gar­na in­te hål­lit he­la vä­gen.

Frölun­da har haft en hög lägsta­ni­vå i grundse­ri­en, men när det verk­li­gen gäl­ler har in­te ru­ti­nen el­ler den fy­sis­ka styr­kan räckt till. Det är in­te så kons­tigt när man har SHL:s yngs­ta lag.

Frölun­da har ett över­flöd i ta­lang och ut­veck­lings­möj­lig­he­ter och att la­get tog sig till SM-se­mi­fi­nal i vå­ras får ses som en fram­gång ef­ter två ­ra­ka kvarts­final­för­lus­ter.

Men att sat­sa på lan­dets bäs­ta juniorer har ­ock­så sitt pris. Se­dan för­ra sä­song­en har fy­ra av la­gets största ta­lang­er för­svun­nit till NHL.

Tap­pet är känn­bart, spe­ci­ellt på back­si­dan där ve­te­ra­nen Christi­an Bäck­man för­svun­nit, Erik Gustafs­son gått till Chi­ca­go och Mi­kael Wikstrand, la­gets bäs­ta back i slut­spe­let i vå­ras, valt att flyt­ta till Fär­je­stad. Cen­tern Mat­his Olimb är ock­så ett tungt tapp, även om han ha­de en för­må­ga att för­svin­na i slut­spe­let.

Har vär­vat in­tres­sant

Där­e­mot har Frölun­da valt att läg­ga peng­ar­na på en rik­tigt tung mål­vakt. Jo­han Gustafs­son ha­de två su­ve­rä­na sä­song­er i Lu­leå in­nan han för­svann till Nor­da­me­ri­ka och Min­ne­so­ta Wilds or­ga­ni­sa­tion. Han ha­de ing­en ly­san­de far­mar­lags­sä­song i fjol, men känns än­då som en gi­ven förste­mål­vakt. Och jag har in­te glömt de som finns kvar. Bå­de Mat­ti­as Jan­mark och Andre­as John­son får vän­ta med NHL-spel och var lands­lags­mäs­si­ga ­re­dan i fjol. Nu är de ett år äld­re.

Jo­han Sund­ström är ett an­nat in­tres­sant namn, en Frölun­da­spe­la­re som gått and­ra vä­gen och är till­ba­ka ef­ter tre sä­song­er där han mest spe­lat i NY Is­lan­ders far­mar­lag. Med si­na 190 cen­ti­me­ter och 94 ki­lo ger han väl­be­höv­lig tyngd fram­åt.

Och ta­lar vi tyngd har vi dans­ke bac­ken Oli­ver Lau­rid­sen som väger in på 106 ki­lo. Näs­tan två me­ter lång och SHL:s tyngs­te spe­la­re.

Ro­ger Rönn­berg går in på sin tred­je sä­song som trä­na­re och må­len är na­tur­ligt­vis höga ef­ter två ra­ka andra­pla­ce­ring­ar i grundse­ri­en. Men det skul­le för­vå­na mig om la­get ham­nar så högt upp i ta­bel­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.