ETTÖGONBLICK

...med ny­för­vär­vet Pa­trik Carls­son

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Du är född i Gö­te­borgs­om­rå­det och spe­la­de i Frölun­da för tio år se­dan. Hur myc­ket har du sak­nat klub­ben? – Jag har haft bra år un­der ti­den emel­lan, men det är klart att röt­ter­na finns här och Frölun­da är la­get jag växt upp med. Det var här dröm­mar­na om att bli hoc­key­spe­la­re och vin­na guld bör­ja­de, så det känns otro­ligt bra att va­ra till­ba­ka igen. Vad är det för skill­nad mel­lan Frölun­da och HV 71? – Det är ab­so­lut skill­nad, men nå­got som stic­ker ut vet jag in­te. Bå­da klub­bar­na har bra or­ga­ni­sa­tio­ner. Men det jag märkt hit­tills är de fan­tas­tis­ka trä­nings­möj­lig­he­ter­na i Frölun­da med gym, isy­tor och allt runt ­om­kring. Det är väl­digt pro­fes­sio­nellt. Han­den på hjär­tat, är det in­te job­bigt att mö­ta si­na gam­la lag­kam­ra­ter ef­ter fy­ra år till­sam­mans? – Det är klart att det är spe­ci­ellt. Jag ha­de fy­ra bra år i HV. Men när puc­ken väl släpps är man så in­ne i spe­let. Man hin­ner in­te tän­ka på vil­ka man mö­ter. Hur jag kom­mer bli mot­ta­gen av fan­sen? Ing­en aning, men det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem. Till sist, vad hop­pas du få ut av ­sä­song­en? – Jag hop­pas att vi kan gå så långt som möj­ligt. Och för min egen del vill jag fort­sät­ta ut­veck­las. Men det bru­kar gå hand i hand, det där. Jag kän­ner att vi ab­so­lut kan va­ra med i top­pen och se­dan ut­ma­na om SM-gul­det. Man spe­lar all­tid för att vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.