FÄR­JE­STAD

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Lars HAU­GEN

Född: 87-03-19. Längd: 183 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Vå­le­renga IF. Kom från: Di­na­mo Minsk, 2015. 2014/2015: 30 mat­cher, 2,39 mål/snitt, 92,2 %. SHL-mat­cher: 0.

Gi­ven mål­vakt­set­ta i nors­ka lands­la­get där han va­rit fö­re­döm­lig i VM-tur­ne­ring­ar. Fy­ra sä­song­er som or­di­na­rie i KHL ­bakom sig och vän­tas bli förste­mål­vakt i Fär­je­stad. Bra re­flex­er och ky­lig i sitt spel.

Jus­tin POG­GE

Född: 86-09-19. Längd: 192 cm. Vikt: 93 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Sum­mer­land Sting. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2014. 2014/2015: 30 mat­cher, 2,01 mål/snitt, 92,6 %. SHL-mat­cher: 30.

Täc­ker sto­ra de­lar av må­let tack va­re sin stor­lek. Fick vak­ta bu­ren 30 mat­cher un­der sitt de­butår i SHL och gjor­de det bra. Kan myc­ket väl kon­kur­re­ra med Hau­gen om vem som ska ha förste­spa­den.

Mi­kael WIKSTRAND

Född: 93-11-05. Längd: 185 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Ore. Kom från: Frölun­da, 2015. 2014/2015: 46 mat­cher, 20 poäng. SHL-mat­cher: 65.

Hit­ta­de in­te rik­tigt rätt i Frölun­da i fjol trots en stark ­po­ängs­körd. Spe­lar en­kelt och of­tast väl­taj­mad i de­fen­si­ven. ­Till­hör Ot­ta­wa som in­di­ke­rat att man gär­na ser svens­ken i Nor­da­me­ri­ka re­dan den­na vin­ter. Vill själv stan­na i SHL ett år till.

Jo­nas HO­LÖS

Född: 87-08-27. Längd: 180 cm. Vikt: 92 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Spar­ta HK. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Ya­roslavl, 2015. 2014/2015: 60 mat­cher, 19 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 202.

För­flyt­tar sig snabbt tack va­re en fin skrid­sko­åk­ning och ­be­härs­kar spe­let åt bå­da håll väl­digt bra. En SHL-stjär­na se­nast han var i klub­ben. Spel­för­stå­el­sen är hög och har ru­tin från de största ligor­na samt lands­lag. Kan även spe­la fy­siskt.

Magnus NYGREN

Född: 90-06-07. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Ha­mil­ton Bull­dogs, 2015. 2014/2015: 15 mat­cher, 10 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 157.

Till­ba­ka Fär­je­stad ef­ter att in­te lyc­kats ta plats i NHL. Öst in poäng ti­di­ga­re i klub­ben, från back­plats, där han främst är fram­gångs­rik. Po­ten­ti­al att bli en av SHL:s po­äng­star­kas­te bac­kar. Har hjär­ta för klub­ben och han­te­rar puc­ken med själv­för­tro­en­de.

Niklas ARELL

Född: 90-10-29. Längd: 187 cm. Vikt: 102 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Djur­går­dens IF. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2013. 2014/2015: 43 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 94.

De 102 ki­lo­na är svå­ra att rub­ba på. Duk­tig de­fen­sivt och fram­för allt på att täc­ka skott. Men har även en of­fen­siv upp­si­da och far­lig med si­na tunga skott. Ha­de dock en tyng­re sä­song i år så det finns spar­ka­pi­tal i ho­nom.

Se­basti­an ERIX­ON

Född: 89-09-12. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tim­rå IK. Kom från: Väx­jö, 2015. 2014/2015: 40 mat­cher, 10 poäng. SHL-mat­cher: 310.

Skrid­s­ko­stark två­vägs­back med bra po­si­tio­ne­ring på isen. ­Ti­di­ga­re lands­lags­back och duk­tig of­fen­sivt, men in­te ett en­da mål för­ra sä­song­en. Hop­pas få en nytänd­ning i Fär­je­stad. Spe­lar sä­kert i för­svars­spe­let och har en god spel­för­stå­el­se.

Ole-Kristian TOL­LEFSEN

Född: 84-03-29. Längd: 188 cm. Vikt: 95 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Nes IK. Kom från: Mo­do, 2012. 2014/2015: 47 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 239.

Be­grän­sad back men spe­lar med stort hjär­ta och är känd för sin tuf­fa at­ti­tyd och spel­stil. En själv­klar le­da­re i Fär­je­stad som trivs bäst fram­för egen mål­bur där han ren­sar bort mot­stån­da­re. Väl­taj­mad och duk­tig tack­la­re, men är ska­de­be­nä­gen.

Da­ni­el GUN­NARS­SON

Född: 92-04-15. Längd: 194 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kö­ping HC. Kom från: Lu­leå, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 202.

Stark de­fen­sivt men be­härs­kar ock­så det of­fen­si­va spe­let väl, även om han in­te fick ut sär­skilt myc­ket av det i fjol. Men har i grun­den ett bra skott. Spe­lar ock­så en­kelt i egen zon och tar säl­lan ris­ker. En sta­bil back.

To­mas SKOGS

Född: 84-02-19. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mora IK. Kom från: Öre­bro, 2015. 2014/2015: 43 mat­cher, 11 poäng. SHL-mat­cher: 475.

Gör sin tolf­te sä­song i SHL och är vär­vad för sin ru­tin. Duk­tig de­fen­siv back som är rör­lig tack va­re sin go­da skrid­sko­tek­nik. Har ock­så en hög ar­bets­mo­ral och kan bli en av le­dar­na i Fär­je­stad. Fram­gångs­rik på att dö­da ut­vis­ning­ar.

Jo­han OLOFS­SON

Född: 94-05-09. Längd: 175 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ar­vi­ka HC. Kom från: Fär­je­stads J20, 2014. 2014/2015: 51 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 68.

Fick gö­ra sin förs­ta rik­ti­ga SHL-sä­song i fjol men ha­de svårt med mål­skyt­tet. In­te ett en­da mål på 51 mat­cher. Men han är fort­fa­ran­de ung, ut­veck­lings­bar och än­nu in­te eta­ble­rad på den här ni­vån. Kanske kan han få ett li­tet ge­nom­brott i år.

Rob­bie EARL

Född: 85-06-02. Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Los Ang­e­les Jr Kings. Kom från: Zug, 2015. 2014/2015: 48 mat­cher, 45 poäng (i NLA). SHL-mat­cher: 0.

Ex­plo­siv for­ward som öst in poäng i den schwei­zis­ka li­gan ­un­der tre sä­song­er. Job­bar hårt och spe­lar in­ten­sivt. Kan an­vän­das i al­la for­wards­po­si­tio­ner och be­härs­kar bå­de de­fen­sivt som of­fen­sivt an­svar. Har 47 NHL-mat­cher på kon­tot.

Jo­a­kim NY­GÅRD

Född: 93-01-08. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skå IK. Kom från: Sun­ne IK, 2011. 2014/2015: 44 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 122.

En kre­a­tiv spe­la­re som fort­fa­ran­de är i ut­veck­lings­fa­sen. Har in­te rik­tigt sla­git ige­nom än­nu, men va­rit i det när­mas­te or­di­na­rie i fy­ra sä­song­er i Fär­je­stad. Har snabb­he­ten, hand­le­der­na och nä­sa för må­let. Egen­ska­per som ta­lar för ett ge­nom­brott i år.

Li­nus PERS­SON

Född: 85-12-29. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Vi­king. Kom från: Lu­leå, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 20 poäng. SHL-mat­cher: 157.

En skick­lig yt­ter­for­ward med bra spel­för­stå­el­se och en ledar­typ. Har play­ma­ker-egen­ska­per och duk­tig åt bå­da håll. I grun­den en rik­tig mål­gö­ra­re som blev än­nu bätt­re i Fär­je­stad ef­ter flyt­ten från Lu­leå i fjol.

Jo­han RY­NO

Född: 86-06-05. Längd: 196 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Halls­berg. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 49 mat­cher, 38 poäng. SHL-mat­cher: 168.

Stor, tung och ett stort hot of­fen­sivt. In­led­de för­ra sä­song­en svagt, men ös­te se­dan in poäng. Har va­rit Lek­sands sto­re stjär­na fram till att klub­ben åk­te ur SHL i vå­ras. Kom­mer ha en of­fen­siv roll i Fär­je­stad.

Jo­el ERIKS­SON EK

Född: 97-01-29. Längd: 188 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Fär­je­stad J20, 2014. 2014/2015: 34 mat­cher, 6 poäng. SHL-mat­cher: 34.

Jät­te­löf­te som i som­ras draf­ta­des i förstarun­dan av Min­ne­so­ta. Fick gö­ra 34 SHL-mat­cher re­dan som 18-åring i fjol och bor­de kun­na ta än­nu ett kliv i år. Tar ra­ka vä­gen mot mål och an­vän­der sin stor­lek fö­re­döm­ligt. Har även bra spel­för­stå­el­se och tek­nik.

Mar­tin RÖY­MARK

Född: 86-11-10. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Tim­rå, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 331.

Grov­job­ba­ren är en av la­gets snab­bas­te spe­la­re. Duk­tig i spel i nu­me­rärt un­der­läge och på kont­ring­ar tack va­re sin kvick­het. In­te feg att ge sig in i tra­fi­ken fram­för mot­stån­dar­må­let. Kan dock be­hö­va bli bätt­re i po­äng­pro­duk­tio­nen.

John PERS­SON

Född: 92-05-18. Längd: 187 cm. Vikt: 101 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: New York Is­lan­ders, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 21 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Mål­far­lig men än­nu oprö­vad på den här ni­vån och frå­gan är hur han kla­rar om­ställ­ning­en från ett hoc­key­all­svenskt bot­ten­lag. Kan in­te för­vän­ta sig en stör­re roll i Fär­je­stad, men var mål­far­lig och kraft­full för­ra sä­song­en i Tim­rå.

Jo­han PERS­SON

Född: 90-02-26. Längd: 184 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Tim­rå, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 28 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

En kraft­full spe­la­re som spe­lar i hög fart. Mål­far­lig, men än­nu oprö­vad på den här ni­vån och frå­gan är hur han kla­rar om­ställ­ning­en från ett hoc­key­all­svenskt bot­ten­lag. Kan in­te för­vän­ta sig en stör­re roll i Fär­je­stad.

Mi­lan GU­LAS

Född: 85-12-30. Längd: 176 cm. Vikt: 84 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: HC Ces­ke Bu­de­jo­vice. Kom från: Me­tal­lurg Mag­ni­to­gorsk, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 40 poäng. SHL-mat­cher: 76.

En po­äng­kung med nä­sa för må­let. Har ett bra skott och fint spel­sin­ne. Kan för­änd­ra match­bil­der på egen hand och är en av ­la­gets största of­fen­si­va stjär­nor. Ös­te in poäng i fjol och ing­et ­ta­lar för att han in­te kom­mer att gö­ra det i år.

Ric­kard WAL­LIN

Född: 80-04-09. Längd: 191 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­terås IK. Kom från: To­ron­to Map­le Le­afs, 2010. 2014/2015: 55 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 493.

La­gets ve­te­ran som har myc­ket ru­tin och lä­ser spe­let bra. En bra vin­nar­in­stinkt som bå­de kan ta smut­s­job­bet och va­ra ­här­fö­ra­ren fram­åt. Ha­tar att för­lo­ra. Gör sin tolf­te sä­song i klub­ben.

Rasmus ASPLUND

Född: 97-12-03. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Filip­stads IF. Kom från: Fär­je­stad J20, 2014. 2014/2015: 35 mat­cher, 3 poäng. SHL-mat­cher: 35.

Spän­nan­de fram­tids­löf­te som fick spe­la en hel del re­dan i fjol. Var nä­ra att bli en stor skräll i JVM-trup­pen se­nast ock­så. Trots sin unga ål­der tar han för sig på isen, är puckskicklig och sta­dig i när­kam­per. Vän­tas gå högt i näs­ta års draft.

Mi­kael JO­HANS­SON

Född: 85-06-27. Längd: 174 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ar­vi­ka HC. Kom från: Rap­perswil, 2015. 2014/2015: 40 mat­cher, 39 poäng (i NLA). SHL-mat­cher: 400.

En of­fen­siv for­ward med fi­na hand­le­der som trivs med att ­sty­ra och stäl­la i nu­me­rä­ra över­lägen. En ti­di­ga­re publikfa­vo­rit i Karl­stad som är till­ba­ka i klub­ben ef­ter två år ut­om­lands. Kan dock be­hö­va för­bätt­ra sitt de­fen­si­va spel.

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.